Duševné vlastníctvo v podnikaní – DIZAJN

V oblasti módy, bytového zariadenia, softvérových riešení a v mnohých iných odvetviach možno ako nástroj na ochranu produktov či grafického rozhrania využiť zapísaný dizajn. Ten dáva jeho majiteľovi výlučné právo na jeho používanie a teda poskytuje účinný nástroj na boj s neoprávnenými zásahmi konkurencie.

Zapísaný dizajn chráni vonkajšiu úpravu výrobku, jeho vzhľad, ktorý spočíva v líniách, farbách, tvare, štruktúre alebo materiáli. Nechráni funkčnosť produktu, ale čisto len jeho vonkajší vzhľad. Môže sa jednať o priemyselne alebo remeselne vytvorený produkt alebo len súčiastky, prípadne obal výrobku, ďalej jeho grafickú úpravu, grafické prevedenie aplikácií alebo typografické znaky (písmo), nie však počítačové programy (tie sú chránené autorským zákonom).

Všetky články k tejto téme hľadajte na npc.sk v kategórii Ochrana duševného vlastníctva

Zapísaným dizajnom je možné chrániť napríklad dezén pneumatiky, cukrovinky, potraviny, hračky, hudobné nástroje, oblečenie, nábytok, a mnohé iné. Aby mohol byť dizajn zapísaný do registra je nevyhnutné, aby bol nový – iný ako dovtedy známe dizajny na trhu, či už skôr zapísané dizajny.

Jedine majiteľ zapísaného dizajnu má právo tento dizajn využívať, teda ho môže: vyrábať, predávať, vyvážať,  udeliť licenciu na jeho výrobu, produkciu alebo distribúciu, alebo ho môže predať či dať do zálohu. Ochrana  zapísaného dizajnu môže byť najviac 25 rokov.  

Dizajn je možné chrániť aj ochrannou známkou, pokiaľ ide o tvar alebo obal výrobku. Môže to byť napr. fľaša, pohár, šperky, sladkosti, potraviny, a.i.

Pred podaním prihlášky dizajnu je vhodné si nechať vypracovať rešerš na dizajn, aby ste si boli istí, že Váš dizajn je nový a prihláška nebude zamietnutá. S celým procesom pri ochrane duševného vlastníctva vám prostredníctvom projektu NPC bezplatne pomôže CVTI SR. Preto neváhajte a kontaktujte npc@cvtisr.sk.

Viac informácií môžete získať na stránke Strediska patentových informácií PATLIB so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR.

Všetky články k tejto téme hľadajte na npc.sk pod tagom CVTI SR

BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE K OCHRANE INOVÁCIÍ ZÍSKATE PODANÍM ŽIADOSTI:

Žiadosť podnikatelia a nepodnikatelia z bratislavského kraja

Žiadosť podnikatelia z ostatných regiónov

Žiadosť nepodnikatelia z ostatných regiónov


Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.