Založenie s.r.o. cudzincom

Prehľad podmienok pre založenie s.r.o cudzincom na Slovensku.

1. Nakoľko každý má právo podnikať, môže v podmienkach SR podnikať aj zahraničná osoba, ktorou je:

 • FO s bydliskom mimo územia SR
 • PO so sídlom mimo územia SR

Zahraničné osoby môžu na Slovensku podnikať za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské.

2. Cudzinec ako zahraničná osoba môže:

 • sám založiť slovenskú PO (byť jediným zakladateľom a jediným spoločníkom),
 • podieľať sa na založení slovenskej PO (byť jedným z viacerých spoločníkov),
 • zúčastňovať sa na podnikaní ako spoločník už založenej PO (nadobudnutie obchodného podielu kúpou alebo zdedením).

3. Cudzinec ako spoločník v obchodnej spoločnosti (vlastník obchodného podielu) nemusí mať trvalý alebo prechodný pobyt na území SR.

Cudzinec ako konateľ v obchodnej spoločnosti (zahraničný konateľ), ktorý ju aj zastupuje, musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na území SR (prechodný pobyt na účel podnikania), t.j. najprv musí získať povolenie na pobyt, až potom sa môže stať konateľom obchodnej spoločnosti.

4. Založenie s.r.o. pozostáva z nasledovných krokov:

 • určenie obchodného mena a sídla s.r.o.
 • určenie predmetu podnikania
 • určenie spoločníkov, konateľov a správcu vkladu
 • vypracovanie zakladateľskej listiny (v prípade založenia jednou osobu) alebo spoločenskej zmluvy (v prípade založenia viacerými osobami)
 • ohlásenie živnosti, t.j. činnosti, ktorá má byť predmetom podnikania s.r.o., príslušnému živnostenskému úradu (okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania) podľa miesta sídla s.r.o., spolu so splnením podmienok prevádzkovania živnosti
 • minimálny vklad vo výške 750 eur
 • zloženie základného imania, ktorého minimálna výška je 5000 eur
 • vyhlásenie jediného spoločníka (cudzinca), že nie je jediným spoločníkom alebo zakladateľom vo viac ako dvoch slovenských obchodných spoločnostiach
 • podanie návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra (návrh na zápis sa podáva na registrovom súde (okresný súd v sídle kraja), miestne príslušnom podľa sídla s.r.o. Návrh musí byť podaný do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenského alebo iné podnikateľské oprávnenie, pričom návrh je možné podať výlučne elektronicky

5. Ďalšie úkony:

 • označenie sídla s.r.o. obchodným menom
 • používanie elektronickej schránky
 • zabezpečenie správy účtovníctva

Pozn.č.1: v prípade udelenia dočasného útočiska občanom Ukrajiny nie je možné podnikať (iba pracovať ako zamestnanec).

Pozn. č.2: jedným z potrebných dokumentov pri ohlásení živnosti je výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je FO príslušníkom alebo v ktorom má PO sídlo. V prípade, ak nie je možné získať výpis z registra od príslušného orgánu domovského štátu je potrebné kontaktovať zastupiteľský úrad, ktorý cudzincovi vydá čestné prehlásenie o bezúhonnosti a to slúži ako náhrada za výpis z registra trestov. Zastupiteľským úradom v prípade občanov Ukrajiny je Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike.