Podnikanie cudzincov na Slovensku – kto môže a kto nemôže?

Základné práva a povinnosti, ktoré vymedzujú možnosti podnikania na Slovensku pre občanov Ukrajiny. 

 

Kedy nemôže občan Ukrajiny začať podnikať v SR

 

 1. Ak v SR nemá prechodný alebo trvalý pobyt (status dočasného útočiska nepostačuje) a/alebo,
 2. nezískal živnostenské oprávnenie, lebo nemá pobyt v SR alebo nespĺňa:
 • a) všeobecné podmienky na udelenie živnosti: vek 18 rokov, bezúhonnosť a plná spôsobilosť na právne úkony) a/alebo
 • b) osobitné podmienky na získanie živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov (napr. roky praxe v príslušnom odbore).

Cudzincovi, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko, sa vydá doklad o tolerovanom pobyte na území SR. Počas platnosti tolerovaného pobytu cudzinec nemôže podnikať.

 

Kedy môže občan Ukrajiny začať podnikať v SR

 

Ak v SR má:

 • prechodný pobyt za účelom podnikania alebo
 • trvalý pobyt v SR.

Ak cudzinec nemá trvalý pobyt v SR, okrem živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov, ktoré mu umožňuje vykonávať podnikateľskú činnosť, potrebuje pre začatie podnikania získať prechodný pobyt v SR, ktorý mu umožňuje podnikanie.

Ak cudzinec má trvalý pobyt v SR, považuje sa za slovenskú fyzickú osobu a pre začatie podnikania mu postačuje rovnako ako občanovi SR získať živnostenské oprávnenie (teda ohlásiť živnosť príslušnému živnostenskému úradu a splniť príslušné podmienky v zmysle právnych predpisov) alebo iné oprávnenie podľa osobitných predpisov, ktoré mu umožňuje vykonávať podnikateľskú činnosť.

Cudzinec môže podnikať aj vtedy, ak má prechodný pobyt:

 • na účel štúdia,
 • na účel zlúčenia rodiny (toto neplatí, ak držiteľom prechodného pobytu za účelom zlúčenia rodiny je nezaopatrené slobodné dieťa garanta alebo jeho manžela, staršie ako 18 rokov, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, alebo rodič garanta alebo jeho manžela, ktorý je odkázaný na starostlivosť garanta, a v krajine odkiaľ prichádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu),
 • na účel výskumu a vývoja,
 • na základe priznaného postavenia Slováka žijúceho v zahraničí,
 • na základe priznaného postavenia osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ.

Prechodný pobyt na účel podnikania sa cudzincovi vydá na predpokladaný čas podnikania, najviac však na 3 roky.

 • A súčasne získal živnostenské oprávnenie (t.j. právo vykonávať živnosť a platí pre celé územie Slovenskej republiky. Jeden živnostník môže vykonávať viac činností, ale pre každú musí mať živnostenské oprávnenie).

Cudzinec môže prevádzkovať živnosť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako občan SR.

Cudzinec môže na Slovensku prevádzkovať ktorýkoľvek druh živnosti (voľnú, remeselnú alebo viazanú). Rovnako ako občan SR musí spĺňať všeobecné alebo osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti.

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti sú:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť.

Osobitné podmienky pri prevádzkovaní viazanej alebo remeselnej živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť, preukazovaná napr. dokladom o ukončení vzdelania a dĺžke praxe v danom odbore.

Živnostenské oprávnenie môže cudzinec získať ohlásením živnosti na živnostenskom úrade, miestne príslušnom podľa adresy miesta činnosti podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Pokiaľ má cudzinec na Slovensku trvalý pobyt, miestne príslušný je živnostenský úrad podľa miesta jeho trvalého pobytu.