Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

E-learning – biznis informácie na jeden klik. VÝZVA je otvorená!

E-learning-–-biznis-informácie-na-jeden-klik-(FB-cover)-01-2020.jpg

 

Hovorí sa, že čas sú peniaze a v biznise toto prirovnanie naozaj platí v plnej miere. Ponúkame vám možnosť získavať informácie interaktívnou formou – prostredníctvom našej služby e-learning. Po registrácii získate prístup k atraktívnemu obsahu, s informáciami, ktoré pomôžu nakopnúť váš biznis.

Registráciu na službu nájdete pod textom 

Plné znenie výzvy si môžete prečítať TU (aktualizované znenie)

Podrobnejšie informácie sa dozviete v Implementačnom manuáli TU (aktualizované 1.2.2020)


E-learning, ako jedna z foriem skupinového poradenstva online formou, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

 

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
  • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;
  • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

 

Prečo iba Bratislavský kraj?

E-learning, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené