Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

COWORKING - miesto, kde sa menia nápady na biznis

Coworking NPC_31.7.21.jpg

Výzva je otvorená do 31.7.2021, alebo do naplnenia kapacity Coworkingu AP, o čom bude verejnosť informovaná. SBA si vyhradzuje právo Výzvu kedykoľvek zrušiť alebo meniť.

Bližšie informácie o poskytovanej službe s možnosťou prihlásenia nájdete v Plnom znení výzvy.

Viac informácií o Akceleračnom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: ap@npc.sk


Služba Coworkingu AP sa poskytuje v rámci Komponentu č. 1 e) Aktivít na podporu podnikania v úplnom znení  v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II-BA kraj, Prioritná os 12 OPII , kód ITMS2014+313041l861.

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.

Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené