Záverečná konferencia a stretnutie partnerov v Slovinsku

Dňa 26.5.2022 sa uskutočnila záverečná konferencia a stretnutie partnerov medzinárodného projektu INNO INDUSTRY v Slovinsku. Účelom konferencie bolo propagovať výsledky projektu, ktorými sú akčné plány, dobré príklady praxe, dosiahnuté zmeny politík a ďalší kontakt aktérov projektu (stakeholderov) na medzinárodnej úrovni. Podujatie prebiehalo v anglickom jazyku, za účasti tvorcov, vykonávateľov politík európskych regiónov a iných relevantných inštitúcií. Za Slovensko sa podujatia zúčastnili zástupcovia projektového tímu Slovak Business Agency a zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, odboru inovácií.

Podnikateľský inkubátor Perspektiva v meste Postojna v Slovinsku usporiadal koncom mája 2022 záverečnú konferenciu projektu INNO INDUSTRY, ktorej sa zúčastnilo celé projektové konzorcium za účasti Erwin Siwerisa, programového riaditeľa sekretariátu Interreg Europe. Podujatie moderovali Mihael Leskovar a PhD. Jana Nadoh Bergoč zo SIO Clusteru.

Po prezentácii projektu INNO INDUSTRY Natašou Šterban Bezjak, pán Erwin Siweris  predstavil nové prvky a zmeny v programe Interreg Európa 2021 – 2027, ktorý bude zameraný  na budovanie kapacít v 29 európskych krajinách, pričom projektové konzorcium musí mať min. 50% zastúpenie tvorcov politík (tzv. policy makerov), spravidla teda ministerstiev alebo regionálnych samospráv s obdobným postavením. V závere prvej časti konferencie, Raquel Ortega, z partnerskej organizácie projektu - AMUEBLA, zhrnula dosiahnuté výsledky vo forme  video prezentácie ku koncu 1. fázy projektu.

V druhej časti konferencie pokračovala konferencia formou panelovej diskusie zameranej na  kroky potrebné pri digitálnej transformácii priemyslu - prechode na na priemysel 4.0. V paneli diskutovali:

  • PhD. Damjan Kavaš, Institute for Economic Research (IER), Slovinsko
  • MSc. Simone Hagenauer, ecoplus. The Business Agency of Lower Austria
  • Torbjörn Johnsson, výskumné ústavy RISE Švédska AB
  • Gal Kormendy, West-Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd., Hungary
  • Daniel Cosnita, Romanian Cluster Association - CLUSTERO

V poobedňajšej časti konferencie sa konalo stretnutie partnerov projektu INNO INDUSTRY,  prehliadka Business inkubátora Perspektiva a diskusia k fungovaniu inkubátora v oblasti s vysokou mierou odlivu pracovnej sily do neďalekých veľkých miest. Ako príklad dobrej praxe je tu možno zhodnotiť, že lokálna podpora je základným a nevyhnutným faktorom úspechu pri implementácii  takýchto aktivít. Ďalším principiálny faktorom úspechu je lokálny manažment s víziou a schopnosťou viesť projekt k výsledkom.

Po oficiálnej časti stretnutia partnerov nasledovala prehliadka unikátnej jaskyne Postojna a neformálny networking.

Záznam z konferencie nájdete na stránke https://youtu.be/FI8c8QeksnE

Tento projekt je realizovaný v rámci programu Interreg Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.jpg