Výsledky dotazníkového prieskumu ROB-SME

Prvou fázou projektu Robots & SME bolo identifikovať a analyzovať problémy, ktorým čelia manažéri malých a stredných podnikov (ďalej „MSP“) pri zvažovaní zavedenia robotov a/alebo umelej inteligencie (ďalej „ AI“) do ich podniku a zároveň zozbierať odporúčania, aké stratégie je potrebné prijať pre získanie čo najväčších výhod z ich zavedenia. Za týmto účelom sa v rámci projektu v prvom štvrťroku 2020 uskutočnil on-line prieskum, pozostávajúci z 26 otázok určených pre manažérov MSP. Celkovo bolo zozbieraných 137 odpovedí z 12 krajín.

Prvý záver z výsledkov prieskumu je prevládajúci názor, že zavedenie robotov a AI ovplyvní „ľudskú“ pracovnú silu v organizáciách respondentov vo všetkých krajinách zapojených do prieskumu. Manažéri MSP sa všeobecne domnievajú, že robotika a AI budú mať významný vplyv na efektivitu ich spoločností. Sú si vedomí, že technológia môže zefektívniť ich výrobné a prevádzkové procesy, a tým vytvoriť priestor pre investície v iných oblastiach, ako sú zákaznícka podpora, HR, reklama atď. Väčšina opýtaných manažérov MSP si nie je plne vedomá rozsahu potenciálneho vplyvu zavedenia robotov a AI na ich pracovnú silu.

Na druhej strane, medzi manažérmi MSP prevláda pocit, že ich kolegovia majú stále nízku úroveň vedomostí o robotoch a AI, čo môže v niektorých skúmaných krajinách viesť k určitému skepticizmu, pokiaľ ide o prijatie týchto inovačných nástrojov.

Väčšina respondentov si myslí, že má v rámci svojej spoločnosti zamestnancov so znalosťami a poznatkami potrebnými pri zavádzaní inovatívnych technológií na pracovisku. Oslovení manažéri MSP však vo všetkých krajinách prejavili záujem o online mentoringové služby, ktoré im pomôžu pochopiť úskalia týkajúce sa robotiky a AI (ako aj spôsob, akým môžu ovplyvniť ich podnikanie), vrátane sprievodcu osvedčenými postupmi s reálnymi príkladmi dobrej praxe z iných spoločností.

Väčšina manažérov MSP jednoznačne súhlasila s tým, že pri rozhodovaní o implementácii technológie sa musí brať do úvahy vplyv na ľudskú pracovnú silu, nakoľko zvýšenie efektívnosti, ktoré prinášajú roboty a AI, nemožno porovnávať so zručnosťami a skúsenosťami zamestnancov, a inými ľudskými faktormi. 

Je potrebné zdôrazniť, že väčšina respondentov si myslí, že robotizácia a AI ovplyvní ich podnikanie v nasledujúcich 5 rokoch. Väčšina opýtaných manažérov MSP nepovažuje robotizáciu a AI za budúcu hrozbu pre ich podnikanie (68% v Portugalsku, 85% v Bulharsku, 73% vo Veľkej Británii, 88% na Slovensku a 79% v Írsku), ale naopak sa domnieva, že by mohli poskytnúť ich spoločnosti konkurenčnú výhodu. Podľa ich vlastných slov však väčšina z nich ešte nezačala realizovať kroky smerujúce k robotizácii, zavedeniu umelej inteligencie alebo digitalizácie. Najčastejšie uvádzanými prekážkami sú nedostatok informácií o právnych predpisoch, financovaní a o príležitostiach a (ne)pripravenosť podniku.

Pri otázke pre manažérov MSP či je ich podnikanie vhodné na zavádzanie robotov / AI za účelom nahradenia ľudí v určitých procesoch, percento pozitívnych odpovedí prevýšilo negatívne iba v 3 z 5 krajín. Tieto výsledky umožňujú lepšie porozumieť odpovediam uvedeným v ostatných častiach dotazníka, pretože umožňujú určitým spôsobom oddeliť podniky, ktoré vzhľadom na „ľudskú“ povahu svojho podnikania jednoducho nebudú schopné prijať nové technológie.

 

Kompletná správa z prieskumu spolu s otázkami a podrobnou analýzou, ako aj krátke zhrnutie v 4 jazykoch sú k dispozícii na stiahnutie zdarma na webovej stránke projektu https://www.robsme.com/.