Synergia spoločných aktivít stakeholderov na vypracovanie realistického akčného plánu pre Slovensko

Dohoda o budúcich aktivitách a vypracovaní realistického akčného plánu pre Slovensko, ktorý je inšpirovaný príkladmi dobrej praxe do konca roku 2021 bola témou stretnutia zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a Slovak Business Agency.

Dňa 31. 5. 2021 sa v priestoroch SBA uskutočnilo regionálne stretnutie stakeholderov, ktorého účastníkmi boli zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a Slovak Business Agency.

Témou stretnutia bola dohoda o budúcich aktivitách a vypracovaní realistického akčného plánu pre Slovensko, ktorý je inšpirovaný príkladmi dobrej praxe.

Projektový manažér SBA informoval o aktuálnych zmenách v projekte a plánovaných projektových aktivitách, o príprave akčného plánu na regionálnej/národnej úrovni a úlohe SBA pri koordinácii akčných plánov v 10 partnerských krajinách, o aktuálne pripravovaných projektových aktivitách v rámci výmeny skúseností na medzinárodnej i národnej úrovni v priebehu júna a júla 2021.

Účastníci stretnutia spolu diskutovali o aktuálnej situácii v téme a navrhovaných opatreniach v rámci regionálneho/národného akčného plánu v zmysle záverov 3. regionálneho stakeholders workshopu (ďalej ako RSW), ktorý sa konal v priestoroch SBA v decembri 2020.

Účastníci stretnutia sa dohodli na pláne regionálnych stretnutí a workshopov stakeholderov  v roku 2021, a tiež vyjadrili záujem o zdieľanie skúsenosti rakúskeho partnera projektu - ecoplus v oblasti monitoringu a vyhodnocovania efektívnosti podpory poskytovanej klastrom.

Na základe záverov stretnutia bude SBA organizovať 4. regionálny workshop koncom júna 2021.  Workshop bude zameraný na rozpracovanie jedného z opatrení v akčnom pláne v spolupráci s rakúskym partnerom ecoplus.

IMG_20210531_104826.jpg