Študijná cesta do Portugalska a stretnutie partnerov

Konzorcium projektu INNO Industry uskutočnilo cestu do mesta Fundão v Portugalsku spolu so zástupcami zainteresovaných strán projektu, ktorá bola plánovaná z časti ako výmena skúseností a z časti ako jedna z best practices v oblasti Priemyslu 4.0

Dňa 16. a 17. novembra 2021 sa konala študijná cesta a stretnutie konzorcia projektu INNO Industry v Portugalsku. Táto aktivita bola plánovaná ako súčasť výmeny skúseností a best practices v oblasti Priemyslu 4.0. Dvojdňové stretnutie partnerov a zainteresovaných strán v projekte bolo organizované v spolupráci s portugalským partnerom CIEBI (The Business Innovation Center of Beira Interior).  Za Slovensko sa spolu s dvomi zástupcami Slovak Business Agency zúčastnil aj zástupca Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej ako MH SR) a  zástupca klastra v oblasti IT.

Účelom študijnej cesty bolo aktívne zapojiť aj zástupcov zainteresovaných strán partnerov na zdokonalenie svojich profesionálnych kompetencií a skúseností získaných v témach INNO Industry ako Priemysel 4.0 a klastrové politiky. Zároveň, stretli sa členovia riadiaceho výboru INNO Industry aby mohli naplánovať všetky aktivity fázy 1 do konca januára 2022, diskutovať o aktivitách druhej fázy projektu, ktoré začnú 1. februára 2022 a partnerských návrhoch na budúcu implementáciu v novom programovom období Interreg Europe 2021 - 2027.

Počas prvého dňa mali všetci účastníci príležitosť stretnúť sa so zástupcom úradu miestnej samosprávy vo Fundão, zástupcom firmy Capgemini Engineering a navštíviť Business and Shared Services Centre vo Fundão, ktoré bolo identifikované portugalským partnerom na začiatku projektu ako jedna z best practises.

Podľa slov p. Svobodu, zástupcu MH SR „Súčasný rozvoj a fungovanie firmy Capgemini Engineering v prepojení na samosprávu a iné entity v regióne je pozitívnym príkladom symbiózy v rámci regionálneho rozvoja. Z pohľadu MH SR oceňujeme integráciu všetkých relevantných hráčov fungujúcich na báze klastru a zdieľanie odborných a inštitucionálnych kapacít. To je cieľom aj aktuálnej klastrovej politiky na Slovensku. Osobitne vyzdvihujem zakomponovanie zdrojov samosprávy.“

Podľa slov p. Bošiaka, zástupcu klastra v oblasti IT „Prezentácia firmy Capgemini Engineering je zaujímavá skúsenosť ako pritiahnuť celosvetovo známu značku do predtým upadajúceho regiónu zameraného na poľnohospodárstvo, vytvorenie podmienok na prácu, ubytovanie rodiny, stabilizáciu podmienok zamestnancov firmy v spolupráci s miestnou samosprávou.“

Business and Shared Services Centre - Centro de Negócios e Serviços Partilhados  - v portugalčine – bolo vybudované sčasti ako odpoveď na exodus mladých ľudí z mesta Fundão z dôvodu nedostatku pracovných možností a vysokej nezamestnanosti. Centrum prispôsobilo ekonomiku globalizovanému digitálnemu veku. Propaguje rast takých oblastí ako vývoj softvéru, robotika a business služby, popri modernizácií tradičných sektorov.

K návšteve Business and Shared Services Centre vo Fundão, Fab Lab a inkubátora p. Bošiak poznamenal, že miestna samospráva vytvorila veľmi výhodné podmienky pre inkubátor mikro a malých firiem (startupov) a vytvorila možnosti na prenájom drahých technologických prostriedkov za ceny nižšie ako trhové. Zástupca MH SR uviedol, že Business centrum a inkubátor je pozitívnym výsledkom prístupu samosprávy k regionálnemu rozvoju a integrácii relevantných aktérov. Zaujímavým aspektom je aj dosiahnutá konkurenčná výhoda a komplementarita vo vzťahu k väčším susediacim regiónom, ktoré okrem iného disponujú aj univerzitami. Osobne ocenil ambíciu samosprávy cieliť služby prioritne na subjekty z regiónu Fundão a „udržiavať“ ceny za ich poskytovanie na úrovni pokrývajúce náklady samosprávy.

Súčasťou prvého dňa boli aj dve veľmi zaujímavé a relevantné diskusie k INNO Industry projektu na tému prvá výzva programu Digitálna Európa na vytvorenie siete Európskych Digitálnych Inovačných Hubov (ďalej ako EDIH) ako sa merajú a hodnotia dopady inovačných poukážok v partnerských regiónoch v krátkodobom a dlhodobom horizonte.

Podľa vyjadrenia zástupcu MH SR v prvej diskusii boli prezentované informácie v súlade s plánovaním podpory EDIH v podmienkach Slovenska a uvítal možnosť zdieľania informácií a skúseností v tejto oblasti v rámci platformy projektových partnerov. V druhej diskusii zástupca MH SR prezentoval aktuálny stav v oblasti systému hodnotenia efektivity poskytovanej podpory – t. j. na Slovensku zatiaľ neexistuje ucelený systém a súvisiaca metodika napriek tomu, že  viaceré čiastkové dáta je možné evidovať už v súčasnosti.

Podľa vyjadrenia zástupcu klastra v oblasti IT bola diskusia k EDIH vhodná pre využitie spolupráce miestnej samosprávy a IT mikro, malých aj veľkých IT firiem za predpokladu vytvorenia podmienok pre spoluprácu veľkých a malých IT spoločností na spoločných projektoch. Podľa slov p. Bošiaka: „Všetky skúsenosti je možné transferovať aj na podmienky Slovenskej republiky a použiť pre podporu klastrov, je takisto možné vytvoriť schému na podporu spolupráce miestnej samosprávy a klastrových organizácií alebo hubov“

Druhý deň bol venovaný stretnutiu riadiaceho výboru INNO Industry. Partneri diskutovali o aktivitách do konca prvej fázy projektu ako akčný plán, dotazníkový prieskum ukazovateľa projektu, záverečná konferencia v každom regióne alebo posledná študijná cesta na Slovensku, ktorá by sa mala uskutočniť online v januári 2022. Diskusia ďalej pokračovala k aktivitám druhej fázy projektu ako reporting projektu, konferencia projektu v Slovinsku v máji 2022 a hľadaniu riešení budúcej implementácie v novom programovom období Interreg Europe 2021 - 2027.

Steering Committee_on_site.jpg