Spolupráca kreatívneho a výrobného priemyslu - Príležitosť alebo ďalšia bublina?

Cieľom projektu s názvom Culture and Creative Industries COOPERATION COLLIDER (COCO4CCI) je prepájanie kultúrneho a kreatívneho priemyslu (CCI) s technologicky orientovanými spoločnosťami (AVM - advanced manufacturing) a vytváranie menej tradičných foriem spolupráce. Projekt, v ktorom je Slovak Business Agency zapojená ako jeden z 12 partnerov, je prostredníctvom programu Interreg Stredná Európa finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Hlavným prínosom spolupráce medzi kreatívnym a výrobným priemyslom je podpora inovačného procesu v zapojených malých a stredných podnikoch. Slovensko sa podľa hodnotenia „European Innovation Scoreboard“ v roku 2018 umiestnilo na 22. mieste[1] v kategórii tzv. „priemerných inovátorov“.

Graf č. 1: Slovensko v rebríčku inovátorov

Za priemerom EÚ zaostáva vo viacerých hodnotených oblastiach, vrátane počtu inovujúcich malých a stredných podnikov (MSP), počtu inovujúcich MSP, ktoré spolupracujú s inými subjektmi, ale i v prípade indikátorov súvisiacich s duševným vlastníctvom[2].

Práve kreatívny priemysel je postavený na zhodnocovaní duševného vlastníctva. Kreativita je podľa definície „schopnosť vytvoriť alebo použiť originálne alebo neobvyklé riešenia, vytvoriť niečo nové či nápadité“. Kreatívny priemysel označuje tie časti ekonomiky, ktoré vytvárajú ekonomickú hodnotu na základe individuálneho, tvorivého a umeleckého nadania. Zahŕňa oblasti ako architektúra, reklama, dizajn, tvorba počítačových hier, film, televízia a hudba.

Prínosy spolupráce s kreatívnym priemyslom

Podľa štúdie zameranej na zhodnotenie prínosu kultúrneho priemyslu na miestny a regionálny rozvoj[3], kreativita založená na kultúre tvorí významnú súčasť hospodárstva v post-industriálnej dobe. Pre zabezpečenie konkurencieschopnosti dnes podniky potrebujú viac, než len efektívne výrobné procesy, kontrolu nákladov a kvalitnú technologickú základňu. Pre úspech je potrebná tiež silná značka, motivovaní pracovníci a manažment, ktorý kreativitu rešpektuje a rozumie jej procesom.

Významnú úlohu v súčasnej nehmotnej ekonomike zohrávajú digitálne technológie, ktoré umožňujú nové formy výmen a významne prispievajú k novým prejavom kreativity. Kreativita vychádzajúca z kultúrnej činnosti tak prispieva k inováciám produktov, tvorbe silných značiek, riadeniu ľudských zdrojov či efektívnej komunikácii[4].

Slovenské príklady spolupráce kreatívneho a výrobného priemyslu

Mapovanie príkladov dobrej praxe, ktoré zahŕňajú aj výsledky spolupráce kreatívneho sektora zo Slovenska, bolo jednou z prvých aktivít projektu COCO4CCI.

Funkcia a estetika v jednom

Multispot VELIO z tvorby dizajnéra Michala Staška predstavuje svietidlo a distribučný prvok vzduchu z centrálnej vzduchotechniky v jednom[5]. Okrem týchto funkcií VELIO zároveň môže slúžiť pre inštaláciu ďalších prvkov (snímače kvality ovzdušia, reproduktory, nasmerovanie k únikovým východom...).

VELIO je tak nositeľom funkčného dizajnu pre dosiahnutie úspor pri inštalácii, zjednodušenie návrhov stropov pri súčasnom zabezpečení estetického výsledku. 

Foto: Erik Ďuriš

Využitie nového materiálu pre úžitkový dizajn

Medzi známe príklady je možné radiť spoluprácu štúdia craftingplastics s profesorom Alexym (Slovenská technická univerzite v Bratislave) pri vývoji unikátneho plastu – vyrobeného z prírodných obnoviteľných surovín a rozložiteľnom v komposte. Štúdio craftingplastics skúma nové spôsoby vývoja produktov od typickej remeselnej výroby cez tvorbu pomocou špičkových strojov. Materiál, ktorý sa dnes používa hlavne v baliacom priemysle spopularizovali jeho použitím na módnych produktoch. Známou sa tak stala napríklad kolekcia okuliarov z bioplastu od crafting plastics![6].

Nový materiál NONOILEN® vyrobený z prírodných obnoviteľných surovín, schopných biorozkladu v priemyselnom komposte a v elektrickom kompostéri[7], ktorý bol vyvinutý na STU BA, našiel uplatnenie vďaka spolupráci so spoločnosťou Curaprox. Jej výsledkom sú prvé zubné kefky z unikátneho plastu NONOILEN®.

Foto: CURAPROX

 

Tradičný materiál v netradičnom prevedení

Zo Smart Grid laboratória na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, ktoré sa venuje vývoju technológií prípravy progresívnych kovových materiálov, najmä na báze neželezných kovov, našiel široké uplatnenie penový hliník. Hoci pôvodne sa laboratóriu podarilo nadviazať spoluprácu s automobilovým priemyslom (súčiastky z penového hliníka sa montujú do automobilov Audi Q7, kabrioletov Ferrari Modena alebo do nárazníkov železničných vozňov Siemens), automobilový priemysel nie je práve najvhodnejším sektorom, v ktorom sa dajú vlastnosti penového hliníka efektívne využiť.

Obrovský potenciál spočíva v stavebnom priemysle, pre ktorý vyvinuli interiérové stropné vykurovacie a chladiace panely. V prípade využitia laboratórne overeného, nekonvenčného technického riešenia úspešnej stavebnej praxe[8], môže byť dosiahnutý nielen efektívny spôsob chladenia, zároveň je možné znížiť náklady na výstavbu a prevádzku budov. V spolupráci s architektami boli panely úspešne aplikované a overené v rôznych inštaláciách.

Využitie herných princípov nielen pre zábavu, Luducrafts

Podľa slov Olivera Šimka, spočíva práca štúdia Luducrafts v riešení problémov klientov tým, že problém klienta analyzujú, nájdu jeho možné riešenie a pomocou herných mechaník toto riešenie doručia vo forme uvoľneného (a aj zábavného) zážitku.

Ako jeden z príkladov je aplikácia vyvinutá pre spoločnosť innogy, ktorej cieľom je pomôcť manažérom osvojiť si nové zručnosti[9]. Aplikácia každodennými pripomienkami či „postrkovaním“ vyzýva k splneniu rôznych úloh, ktorým cieľom je posilniť nadobudnuté vedomosti a ich využívanie v každodennom živote. Manažéri tak nosia nástroj pre svoj ďalší rozvoj priamo vo vrecku a úlohám sa môžu venovať kedykoľvek im to dovoľuje čas.

Herné princípy sú využiteľné napríklad vo výrobnom sektore, kde počas prevádzky linky nie je možné, aby sa pracovník na ktorejkoľvek pozícii vzdialil bez toho, aby bola linka odstavená. Problémom je zladenie prestávok pracovníkov na linke, kedy je potrebné, aby sa pracovníci na rôznych pozíciách dohodli na spoločnom čase prestávky. Vďaka herným princípom a aplikácii je možné uľahčiť komunikáciu medzi pracovníkmi a flexibilne dohodnúť spoločný čas prestávky.

 

Ďalšie aktivity projektu COCO4CCI

Ambíciou projektu COCO4CCI je budovanie kapacít pre medzisektorovú spoluprácu a uľahčovanie medzisektorových väzieb medzi CCI a AVM. V každej zo 6 partnerských krajín (Slovinsko, Rakúsko, Slovensko, Nemecko, Taliansko, Poľsko) sa na projekte podieľa dvojica partnerov – jeden z partnerov zastupuje kreatívny priemysel, druhý partner zabezpečuje prepojenie na podniky – vrátane tých výrobných.

Ďalšie aktivity projektu COCO4CCI budú zamerané na rozvoj zručností zástupcov kultúrneho a kreatívneho sektora pre úspešné nadväzovanie spolupráce s výrobným sektorom, zisťovanie potrieb a možných oblastí spolupráce, ako i vytváranie príležitostí pre nadviazanie spolupráce medzi kreatívnym priemyslom a výrobnými podnikmi.

Na základe výsledkov prvej fázy projektu pripravuje SBA v spolupráci s Ústavom polymérov SAV, kreatívnym centrom Nová Cvernovka a Slovenským centrom dizajnu prvé zo série podujatí.

Podujatia budú klásť dôraz nielen na predstavenie príkladov úspešnej spolupráce, ale najmä na praktické aktivity s využitím inovatívnych metód, ako napríklad „Design thinking“. Hoci názov metódy zvádza k predstavám o inováciách produktu, cieľom metódy je naštartovať inovácie v podnikoch a priniesť nové riešenia prostredníctvom zmeny spôsobu myslenia či získanie nového pohľadu na existujúci problém.

Foto: SBA

 

Autor článku: Jana Bieliková, Slovak Business Agency

 

Projekt COCO4CCI je realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácii získate na webovej stránke projektu

 

Kontakt: mp@sbagency.sk

 


[1] Zdroj: European Innovation Scoreboard (EIS), dostupné na: https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html#

[2] EIS

[3] Study on the Contribution of Culture to Local and Regional Development - Evidence from the Structural Funds

[4] https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/120420_CCI_Policy_Handbook_%28FINAL%29.pdf/3a645b54-4d8e-4cf9-95f9-bf60658cf5b2

http://www.kulturdokumentation.org/akt_proj/Full%20Report.pdf

[5] http://www.stasko.sk/design/velio/

[6] https://www.craftingplastics.com/collection-2

[7] https://aprilmagazin.curaprox.com/prve-curaprox-kefky-z-bioplastu-su-na-svete-v-plane-su-aj-rozlozitelne-vlakna/

[8] https://euractiv.sk/section/veda-a-inovacie/interview/slovensky-vedec-pomohol-ferrari-teraz-chce-pouzit-penovy-hlinik-v-domoch/

[9] https://luducrafts.com/case-studies/on-the-go-development-of-managerial-skills/