Sociálne podniky & Sociálne inovácie v novom programovom období 2021 - 2027

5. medzinárodné stretnutie projektu "BRESE" Interreg Europe

30. marca 2022, partneri projektu a zainteresované strany mali po dlhšej online dobe príležitosť stretnúť sa osobne na Slovensku v Bratislave. Pani Jarmila Dubrovayová, manažérka projektu v zastúpení Slovak Business Agency, otvorila stretnutie a privítala účastníkov z Európskych partnerských regiónov. Zdôraznila, že osobné stretnutie bolo po 2 rokoch pridanou hodnotou pre všetkých partnerov a zainteresované strany.

Prítomných privítal aj generálny riaditeľ eurofondov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, pán Boris Sloboda. Prítomných oboznámil so situáciou sociálnych podnikov na Slovensku, pričom zdôraznil najmä podporu zo strany Ministerstva počas nového programového obdobia. Ministerstvo bude pokračovať v podpore sociálnych podnikov prostredníctvom EŠIF fondov. Podľa výsledkov Inštitútu sociálnej ekonomiky a jeho 8 regionálnych stredísk po celom Slovensku, bude poskytnutá poradenská činnosť, ako napríklad pomoc pri zakladaní nových sociálnych podnikov alebo pri rozvoji už existujúcich. Hovoril a možnostiach financovania, rovnako ako o riešení legislatívnych problémov. Investičné činnosti budú poskytované spoločnosťou Slovak Investment Holding, ktorá je slovenským manažérom finančných nástrojov. Finančný príspevok bude vyplatený registrovaným sociálnym podnikom v kombinovanej forme grantov a vybraných finančných nástrojov. Ministerstvo sa tiež podieľa na medzinárodných projektoch ako napríklad projekt EASY, ktorý má za cieľ vymieňať si skúsenosti v oblasti podpory sociálnych inovácií.

1.jpg

Hlavný odborník Inštitútu sociálnej ekonomiky, pán Peter Mészároš je jeden zo spolutvorcov Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (ďalej len „Zákon“). Inštitút sociálnej ekonomiky je národný projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Zastupuje platformu na implementáciu sociálnej ekonomiky podľa Zákona. Zakladá sa na 3-piliérovom prístupe:
1. Legislatíva, 2. Poradenstvo/poradenská infraštruktúra, 3. Podporná infraštruktúra (finančná a nefinančná podpora).

2.jpg

Janka Žišková z nadácie PONTIS, prezentovala sociálne inovácie v novom Programovom období 2021 – 2017. V porovnaní s EÚ, sociálne inovácie sú na Slovensku stále neznámou témou pre širokú verejnosť a podpora ekosystému sociálnych inovácií je slabá a nesystematická. Naopak, vo Fínsku, ktoré uviedla ako príklad, sú sociálne inovácie súčasťou každodenného života.

Na Slovensku neexistuje národná stratégia na podporu inovácií. Výzva na predkladanie návrhov plne nepodporovala sociálne inovácie, ale iba inovatívne prvky. Budeme potrebovať jasnú a prehľadnú definíciu pojmu sociálne inovácie, konkrétny mechanizmus na výber projektov, mechanizmus na nachádzanie inovatívnych projektov, merateľné indikátory na vytvorenie presného typu finančnej podpory, budovanie kapacít & vzdelávanie aktérov v oblasti sociálnych inovácií.

Milan Vaňo reprezentoval Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý je najviac rozvinutým čo sa týka podpory sociálnych podnikateľov. Opísal, aká je situácia ohľadne sociálnych podnikov v regióne. Sociálne podniky zaradili do verejných obstarávaní. Navyše založili „Pracovnú agentúru“, ktorá nie je registrovaným sociálnym podnikom, a jej úlohou je pomáhať ľuďom z marginalizovaných skupín nájsť si prácu.

3.jpg