Projektoví stakeholderi prezentovali výzvu na podporu priemyselných klastrov a ich hodnotenie

Dňa 4.8.2022 sa Slovak Business Agency zúčastnila na podujatí k príprave žiadostí o dotáciu v rámci výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií, ktoré organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) v priestoroch SIEA. O vyhlásení tejto výzvy sme informovali v našom letnom projektovom Newslettri 2022 ako o aktivite, ktorú realizujú naši projektoví stakeholderi v rámci akčného plánu.

Na podujatí bola zástupcom klastrov prezentovaná Schéma minimálnej pomoci na podporu klastrových organizácií 2022-2023 (DM-6/2022) a výzva na podporu priemyselných klastrových organizácií, ktorú zverejnilo MH SR dňa 22.7.2022. Cieľom výzvy je podporiť vznik a rozvoj priemyselných klastrových organizácií na regionálnej a nadregionálnej úrovni a zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrov prostredníctvom podpory ich vzájomnej spolupráce ako aj posilnenie ich postavenia v medzinárodnom meradle. Zverejnená výzva je financovaná zo štátneho rozpočtu v režime de minimis, s disponibilným rozpočtom 250.000 EUR, bude prebiehať do 26.8.2022 a výsledky podaných žiadostí budú známe v septembri 2022. Prezentácia p. Tanistráka z odboru inovácií MH SR (všeobecné informácie, oprávnené subjekty, oprávnené projekty, oprávnené výdavky, výška a intenzita pomoci a postupnosť krokov) bola zverejnená na Slovenskom klastrovom monitore.

Na podujatí boli odovzdané aj hodnotenia klastrov, ktoré absolvovali národného hodnotenie výkonnosti klastrov a ďalšie informácie o novo vytvorenej pracovnej skupiny pre oblasť aplikovaného výskumu, plánovaných konferenciách a o najbližšom konaní klastrového doobedia v SIEA. Viac informácií o spomínaných aktivitách nájdete aj na https://www.inovujme.sk/sk/aktuality .