Projekt zverejnil riešenia na zlepšenie inovačných politík v oblasti priemyslu 4.0 v 10 EU regiónoch

Po dvoch rokoch fyzických a virtuálnych študijných návštev a pravidelných stretnutí s cieľom vymieňať si skúsenosti a analyzovať osvedčené postupy týkajúce sa politík a iniciatív digitalizácie v celej Európe sa zverejnili akčné plány, ktoré vypracoval každý partner projektu INNO Industry za svoj región.

Navrhnuté riešenia boli zapracované do 10 individuálnych akčných plánov, ktoré obsahujú podrobnosti o tom, ako sa budú využívať poznatky a výmena skúseností z medziregionálnej spolupráce s cieľom zlepšiť nástroje regionálnych politík. Špecifikujú povahu akcií, ktoré sa majú vykonávať, ich časový rámec, zúčastnené zainteresované strany, náklady a zdroje financovania. Akčné plány za všetky regióny nájdete na tomto linku:

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/innoindustry/news/news-article/14140/the-inno-industry-project-present-its-action-plans/

Viac informácií k realizácii projektu a k hľadaniu riešení pre regionálne politiky na úrovni regionálnych pracovných skupín nájdete na tu:

http://www.stampready.net/online/index.php?id=Pm8psAR5W6UcZ0fB7eCN3oEL4dJTar1kuhIwXMxDKyGVqnOjtzgi