Pripravujeme elektronický prieskum

Aktuálne pripravovaný prieskum bude realizovaný od 13. augusta do 15. septembra 2020. Zameria sa na skúmanie očakávaní týkajúcich sa zabezpečenia zamestnania žien a rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom.

Obyvateľstvo v Európe, vrátane krajín V4, starne. Vlády Vyšehradských krajín vnímajú podporovanie rodín ako riešenie demografických problémov a efektívny spôsob posilňovania ekonomík. Fungovanie rodín a pracovné príležitosti pre rodičov sú významne ovplyvňované spoločenskou situáciou. Nedostatok pracovných síl v krajinách V4, ako aj ekonomická situácia nútia krajiny, aby na trh práce zaradili aj ženy z tzv. rizikových skupín (ženy v období tehotenstva a starostlivosti o deti). Napriek niekoľkým pokusom nebolo možné v posledných desaťročiach pozorovať žiadne integrované strategické myslenie v otázkach rodín, pracovných miest a financií. Počas tohto obdobia vlády krajín V4 sformulovali niekoľko opatrení na riešenie týchto výziev. Hoci boli v tejto oblasti realizované viaceré prieskumy, žiadny sa nevenoval téme zamestnanosti žien, rodiny a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Dôležitá je identifikácia samotného problému, a následné pozorovanie a meranie jeho vývoja a dopadov. V našom prípade sa zameriame na súhrnné zhrnutie názorov jednotlivých aktérov v otázke „Ženy, rodina, kariéra“ a ich očakávaní voči zamestnancom a zamestnávateľom. Ako problém bol ihneď po začatí pozorovania identifikovaný vplyv pandémie COVID-19 na trh práce. Počas tohto obdobia sa hospodárska situácia výrazne zmenila a vlády zaviedli rôzne dotácie pre podniky s cieľom udržať pracovné miesta. Dopady opatrení vlády sa taktiež objavia v analýze dotazníkového prieskumu. Na základe danej analýzy sa pripravia odporúčania úprav rôznych vládnych programov a výsledky sa odzrkadlia priamo v pracovnom svete ako aj rodinách.

Ciele prieskumu

Špecifickým cieľom prieskumu je skúmať očakávania týkajúce sa zabezpečenia zamestnania žien a rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom. Na tomto základe budú formulované odborné odporúčania, ponúkajúce riešenia na vytvorenie rovnováhy založenej na hodnotách. Prieskum sa okrem toho zameriava na zdôraznenie toho, že prístup založený na kompetenciách sa výrazne osvedčil nielen v pracovnom svete, ale aj vo fungovaní rodín. Môže sa tiež objaviť otázka, ako atraktívne je založenie rodiny pre mladých ľudí. Na základe vytvorených otázok prieskum odhalí, ako dostupné možnosti a rôzne opatrenia ovplyvňujú zakladanie rodín, zamestnanosť žien a rovnováhu rodiny a práce. Cieľom je tiež začať dialóg a formovať spoločné stanovisko v súlade so spoločnými hodnotami a záujmami, na základe ktorých bude vydané spoločné odporúčanie na podporu zamestnanosti žien v súlade s významom rodinného zázemia.