Opatrenia podporujúce sociálne podnikanie na Slovensku

Tlačová správa z 5. stretnutia aktérov sociálneho podnikania 28. januára 2022

Dňa 28.1. 2022 sa uskutočnilo 5. stretnutie aktérov / zúčastnených skupín v téme sociálneho podnikania realizované v rámci projektu BRESE finančne podporeného z prostriedkov Interreg Europe.

Účastníkmi stretnutia boli zástupcovia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVAR), neziskových organizácií (PONTIS a EPIC), akademickej obce (Fakulta manažmentu), strešnej organizácie ASES (Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku), zástupcovia finančných inštitúcií a ďalší, ktorí priamo alebo nepriamo pracujú v tejto téme.

Podujatie bolo zamerané na dve hlavné témy: Akčný plán podpory sociálneho podnikania, v rámci ktorej bol účastníkom prezentovaný aktuálny stav pripravovaného akčného plánu BRESE. Dokument vypracuje podrobne každý projektový partner, pričom opíše svoje skúsenosti, ktoré získal v rámci spolupráce a ako tieto budú implementované s cieľom zlepšenia politického nástroja, ktorým sa zaoberá daný región. V dokumente sa uvádza podstata opatrení, ktoré majú byť vykonané, ich časový rámec, zúčastnené strany, náklady a zdroje financovania. Následne bola otvorená diskusia o potenciálnom vstupe aktivít, ktoré by mal akčný plán riešiť. Prostredníctvom aplikácie slido.com mohli účastníci hlasovať, na ktoré 2 témy/aktivity by sa mal akčný plán zamerať. Najviac hlasov získala téma Vzdelávanie sociálnych podnikov.

BRESE zver1.png

V druhej časti programu bol predstavený koncept pre pokračovanie národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý tvorí  podpornú infraštruktúru sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania na Slovensku. Tento doposiaľ zohral významnú úlohu v budovaní podpornej infraštruktúry sociálneho podnikania na Slovensku,  výzvou je však jeho úzka orientácia na pracovnú integráciu, registrované sociálne podniky a slabé ukotvenie sociálneho podnikania v prostredí sociálnej ekonomiky. Počas stretnutia boli diskutované možnosti pre rozšírenie oblastí, v ktorých sociálne podnikanie  môže zohrávať dôležitú úlohu a pre posilnenie podporného ekosystému sociálneho podnikania.

BRESE zver2.png

Akčný plán bude vypracovaný v úzkej spolupráci s Inštitútom a s ostatnými členmi skupiny zainteresovaných strán projektu BRESE.

Projekt BRESE je realizovaný v rámci programu Interreg Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Vedúci partner:

  • Euregio Rhine-Waal, Germany

Partneri projektu:

  • HAMAG BICRO, Croatia
  • Ministry of Environmental Protection and Regional development of the Republic of Latvia
  • Slovak Business Agency, Slovakia
  • University of Latvia, Latvia
  • Rzeszow regional Development Agency, Poland

Viac informácii získate na webovej stránke projektu: https://www.interregeurope.eu/BRESE/ alebo na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/BRESEproject/