INNO INDUSTRY konferencia „Zlepšenie inovačných politík v oblasti priemyslu 4.0“

Dňa 19.1.2022 sa v Bratislave uskutočnila online konferencia na tému „Zlepšenie inovačných politík v oblasti priemyslu 4.0“, ktorú zorganizovala v rámci medzinárodného projektu INNO INDUSTRY Slovak Business Agency v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a Úniou klastrov Slovenska.

Program podujatia bol orientovaný na prezentáciu výsledkov prvej fázy projektu a na diskusiu a predstavenie akčného plánu Slovensko, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu. Podujatie moderoval Mgr. Martin Horváth, člen tímu tvorby Smart stratégie Trnavského samosprávneho kraja a člen expertnej platformy Brand Slovensko 2.1.

Konferenciu oficiálne otvoril krátkym príhovorom Ing. Tomáš Kakula PhD., generálny riaditeľ sekcie konkurencieschopnosti na Ministerstve hospodárstva SR, v kompetencii ktorého je zlepšovanie podnikateľského prostredia, podpora inovácií a rozvoj priemyslu.

IMG-5797 .jpg

V úvode, Ing. Petra Pazerini, manažérka medzinárodných aktivít v Slovak Business Agency predstavila projekt INNO INDUSTRY, ktorého cieľom je, prostredníctvom zlepšenia regionálnych a národných politík, do roku 2022 zvýšiť podiel klastrov vyvíjajúcich činnosť na podporu transformácie smerom k priemyslu 4.0.

K prvému výstupu projektu, SWOT analýze v oblasti klastrových politík a podpory prechodu na priemysel 4.0, vystúpil Ing. Artur Bobovnický CSc., riaditeľ sekcie inovácií v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre a člen pracovnej skupiny European Cluster Expert Group Európskej komisie.

IMG-5803 .jpg

K druhému výstupu, ako jednému z identifikovaných dobrých príkladov ocenených partnermi projektu INNO INDUSTRY, bol príklad dobrej praxe zo Slovenska, ktorý predstavila PaedDr. Alena Minns PhD., projektová manažérka národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR zo spoločnosti Trexima.

foto_SRI.png

Hlavným výstupom projektu a bodom programu konferencie bola prezentácia akčného plánu Slovensko a výzvy na rok 2022, ku ktorému vystúpil Artur Bobovnický ako člen projektového tímu INNO INDUSTRY a Ing. Vladimír Tanistrák z odboru inovácií na Ministerstve hospodárstva SR.

IMG-5812 .jpg

Účastníci konferencie využili priestor na zapojenie sa do diskusie a pýtali sa napr. na budúcnosť inovačných poukážok a koordináciu v súvislosti s inovačnými poukážkami realizovanými z Plánu obnovy a odolnosti (komponent 9), existenciu dlhodobej stratégie pre podporu klastrov v SR, koordináciu a rozdelenie kompetencií pre podporu a riadenie inteligentnej špecializácie, časový odhad podania podnetov pre úpravu schémy MH SR a vyhlásenie samotnej schémy alebo aké sú možnosti na rozvoj zručností pre ľudí z klastrov. Odpovede na otázky boli zodpovedané priamo na podujatí.

V závere konferencie moderátor poďakoval za účasť na online konferencii, hosťom za prezentácie a diskusiu, online účastníkom za vstupy prostredníctvom otázok.

Projekt INNO INDUSTRY je realizovaný v rámci programu Interreg Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prezentácie, ktoré odzneli na konferencii a jej program: