Implementácia akčného plánu a spolupráca aktérov projektu

Dňa 3.11.2022 sme sa zúčastnili novembrového podujatia Klastrové dopoludnie v Bratislave, ktoré sa konalo v priestoroch Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, za účasti zástupcov Ministerstva hospodárstva SR (MH SR), Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), Slovak Business Agency (SBA) a viacerých klastrových organizácií. Účastníci podujatia sú zároveň členmi strategickej skupiny “Cluster Stakeholder Working Group“ (CSWG), ktorá sa podieľa na implementácii akčného plánu a spolupráci za účelom zlepšenia ekosystému inteligentného priemyslu na Slovensku.

Hlavnou témou podujatia bolo ukončenie pilotného národného hodnotenia výkonnosti klastrov, hodnotenie doterajších výsledkov klastrov a príprava na aktualizáciu metodiky hodnotenia, o ktorej informoval pán Artur Bobovnický, riaditeľ sekcie inovácií (SIEA) a pani Renáta Magulová, projektový manažér (SIEA).

Výzvu na podporu novovzniknutých klastrov (do 3 rokov) zo štátneho rozpočtu vyhlásilo MH SR ešte v júli 2022 v celkovej výške 250.000 EUR. Podľa informácií pána Vladimíra Tanistráka z odboru inovácií MH SR, do výzvy o dotáciu sa zapojilo 9 žiadateľov v období júl – august 2022, pričom vo výzve uspelo 7 žiadateľov, s ktorými boli podpísané zmluvy v celkovej výške 235.000 EUR. Schválené projekty v oblasti vzdelávania, účasti na projektoch, mapovania procesov a účasti na medzinárodných akciách môžu prijímatelia podpory realizovať do konca marca 2023. Zdroje zo štátneho rozpočtu sa takto využili na preklenutie obdobia realizácie výziev zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

SBA monitoruje vyššie spomenuté aktivity v rámci implementácie akčného plánu, ktorý bol schválený v prvej fáze projektu INNO INDUSTRY, koncom roku 2021. V nadväznosti na tieto aktivity sme dali na stretnutí do pozornosti aktuálne medzinárodné vzdelávacie projekty RESTART, GREEN, PlasticValue a JUST, ktoré realizujeme v oblastiach odolnosti, zelenej ekonomiky, obehového hospodárstva, digitalizácie, inovácií a spolupráce univerzít s malými a strednými podnikmi, do ktorých sa môžu klastre a ich členovia zapojiť. Tieto projekty sú financované z programu Európskej únie Erasmus+.

Pán Vladimír Borza, riaditeľ odboru programov a analýz (SIEA) informoval účastníkov novembrového klastrového dopoludnia o záverečnej konferencii medzinárodného projektu ClusterFY, účasti SIEA na Európskej klastrovej konferencii v Prahe, plánovanej 1. klastrovej konferencii za účasti ukrajinských klastrov v Košiciach vo februári 2023 a ďalších aktivitách prebiehajúcich v rámci pracovnej skupiny CSWG. Viac informácií nájdete vo Facebookovom príspevku.