Chcete inovovať svoje výrobné procesy? Cestu vám ukáže séria bezplatných školení

Malé a stredné podniky so sídlom na Slovensku majú možnosť zapojiť sa do série tréningov a konzultácií, ktoré im pomôžu inovovať svoje výrobné procesy a perspektívne vyvinúť doplnkovú službu k už existujúcemu portfóliu produktov a služieb. Takéto inovácie vás môžu odlíšiť od konkurencie a posilniť váš vzťah so zákazníkom.
interreg-things_banner_0.jpg

Pojem servitizácia znamená zmenu vo vnímaní produktu, ktorý firmy ponúkajú zákazníkom nielen formou predaja, ale aj prostredníctvom služby. Firma Rolls Royce napríklad svoje letecké motory nepredáva, ale prenajíma ich, a poskytuje k nim optimalizáciu výkonu a servis na mieru. No inovácia služieb môže spočívať napríklad už v tom, že začnete viac komunikovať so zákazníkom a upozorníte pred končiacou sa záručnou dobou ho upozorníte na to, aby si skontroloval stav produktu.

Inovácia služieb prináša výhody

Firmám môže takýto prístup priniesť dodatočný príjem od existujúcich zákazníkov a veľmi často aj nových zákazníkov a prístup na nové trhy. Servitizovaná ponuka často vyústi do pevnejšieho vzťahu so zákazníkom a stabilnejšieho toku príjmov. Zákazníkom takto ponúkané produkty poskytujú pridanú hodnotu vo forme zvýšenej zákazníckej podpory, prístupu ušitého na mieru a zníženia nákladov na údržbu.

Spoločnosti zapojené do bezplatného tréningového cyklu majú možnosť získať konkurenčnú výhodu, ktorá im umožní efektívnejšiu a rýchlejšiu adaptáciu na mieniace sa trhové podmienky, zmenšujúce sa trhy a rastúcu konkurenciu ich produktom.

Ponúkame testované a overené postupy

Stratégia na inováciu služieb projektu THINGS+ je založená na rokmi overených poznatkoch, keďže veľké spoločnosti investujú do servitizačných projektov už desaťročia. Napríklad už spomenutý Rolls-Royce s ich leteckými motormi, Hilti s ich elektrickým náradím, Mercedes-Benz so svojím konceptom car2go atď. Novinkou je to, že metodológia tvoriaca základ našich školení a tréningov na inováciu služieb je teraz jednoduchšia a použiteľná aj v menšom meradle, takže môže byť prospešná aj pre mikro respektíve malé podniky.

Cieľom je umožniť malým a stredným podnikom realizovať rovnaké servitizačné opatrenia ako je tomu u veľkých spoločností so všetkými ich výhodami. Využijú pri tom vlastných zamestnancov, školenia absolvujú v krátkom období 6 mesiacov a s minimálnymi, alebo aj žiadnymi, požiadavkami na financovanie.

Na mieru šité riešenia pre vašu firmu

Malé a stredné podniky, ktoré sa zúčastnia školení a tréningov môžu očakávať spoluprácu s odborníkmi vyškolenými na implementáciu metodológie na inováciu služieb, štruktúrovaný proces s jasnou a pragmatickou orientáciou na výsledky.

Požiadavky na účastníkov

  1. Mikro, malý alebo stredný podnik, t.j. v rozsahu do 250 zamestnancov
  2. Firmy so sídlom na Slovensku
  3. Má možnosť ustanoviť zástupcu z managementu spoločnosti za účelom účasti na tréningoch a implementácie pilotnej akcie
  4. Uchádzač nedostal viac ako 200 000 EUR v rámci poskytovania štátnej pomoci v režime de-minimis v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov

Pre účely projektu THINGS+ a vzhľadom na charakteristiku Metodológie Servisných Inovácií, je tréningový cyklus určený najmä pre slovenské spoločnosti zoberajúce sa výrobou. Splnenie požiadaviek bude posudzované prípad od prípadu komisiou na národnej úrovni a schvaľované Riadiacim výborom projektu THINGS+.

Výberová procedúra

Riadiaci výbor THINGS+ odsúhlasí konečný zoznam spoločností. Z dôvodu splnenia špecifických projektových požiadaviek, bude konečný zoznam vyvážený aj z hľadiska rovnomerného geografického rozloženia.    

Vybrané spoločnosti budú kontaktované agentúrou Slovak Business Agency a budú podpisovať dohodu o spolupráci a poskytovať vyhlásenie ohľadom pomoci v rámci de-minimis schémy, predtým ako sa zapoja do pilotného programu.

Spoločnostiam zaradeným do záložného zoznamu môžu byť ponúknutá možnosť zapojiť sa do pilotnej akcie z dôvodu výpadku vybranej spoločnosti z konečného zoznamu.

Ako sa prihlásiť

Záujemcovia môžu vyplniť registračný formulár tuhttp://bit.ly/THINGSplus_registrácia

Termín a časový rozvrh

Výzva bude otvorená do 31. januára 2020. Následne budeme všetkých uchádzačov, úspešných aj neúspešných, kontaktovať ohľadom výsledkov.

Projekt THINGS+ je realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.