Vysvetlenie prijatých opatrení pre podnikateľov

V článku nájdete podrobnejší prehľad prijatých ekonomických opatrení a ich vysvetlenie. Informácie uvedené v jednotlivých opatreniach sú aktuálne v čase vypracovania  a sú priebežne aktualizované na jednotlivých webových odkazoch v rámci každého opatrenia. Opatrenia budú aktualizované aj na základe ďalších krokov Európskej komisie najmä v oblasti limitov poskytovania štátnej pomoci.

Zoznam opatrení:

 

1. Štát preplatí 80 % platu zamestnanca firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, a ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť, môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku , najviac vo výške 1 100 eur. Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia.

Podrobnejšie vysvetlenie opatrenia 

2. Príspevky štátu na mzdu zamestnanca pre zamestnávateľov, a SZČO podľa poklesu tržieb

SZČO, ktoré prerušili alebo obmedzili prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci), môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.

Podrobnejšie vysvetlenie opatrenia

3. Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou

Zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), ktorí nemuseli povinne prerušiť alebo obmedziť prevádzkovú činnosť si môžu vybrať z dvoch možností podpory tú, ktorá je pre nich výhodnejšia.

Podrobnejšie vysvetlenie opatrenia

4. Podpora vybraných skupín fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia MS nemajú žiaden iný príjem

Vybrané skupiny fyzických osôb si môžu požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020. Medzi vybrané osoby patrí napr. „dohodár“, konateľ v jednoosobovej s.r.o. či SZČO s pozastavenou činnosťou.

Podrobnejšie vysvetlenie opatrenia

5. Pandemické ošetrovné (OČR vyplácané v súvislosti s pandémiou koronavírusu)

Pandemické ošetrovné je dávka, ktorá bola priznaná počas krízového obdobia v súvislosti s koronavírusom alebo bola priznaná pred týmto obdobím a kontinuálne prešla do krízového obdobia.

Podrobnejšie vysvetlenie opatrenia

6. Pandemické nemocenské (vyplácané v súvislosti s pandémiou koronavírusu)

V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti („PN“) sa nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID 19 v prípade nariadenej karantény a izolácie vypláca aj zamestnancom od prvého dňa. Pozor! Nárok na pandemické nemocenské vo výške 55% denného

Podrobnejšie vysvetlenie opatrenia

7. Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 %

Dňa 6. apríla 2020 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení (zákon č. 68/2020 Z. z., § 293ew zákona o sociálnom poistení), ktorá umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie.

Podrobnejšie vysvetlenie opatrenia

8. Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %

Opatrenie začína platiť od apríla 2020. Nezaplatené preddavky bude povinný daňovník vyrovnať v daňovom priznaní za rok 2020, teda do marca 2021.

Podrobnejšie vysvetlenie opatrenia

9. Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od r. 2014 vrátane
Podnikatelia si môžu započítať doteraz neuplatnené straty od roku 2014 vrátane. 

Podrobnejšie vysvetlenie opatrenia

10. Poskytnutie bankových záruk v rámci programu - SIH antikorona záruka.
Ministerstvo financií SR a Slovak Investment Holding (SIH) spúšťajú schému bankových záruk a úrokových dotácií pod názvom SIH antikorona záruka. Indikatívna alokácia z finančných prostriedkov EÚ predstavuje hodnotu 38 mil. EUR, pričom je pravdepodobné jej neskoršie navýšenie.

Podrobnejšie vysvetlenie opatrenia


 

Štát pripravuje ďalšie opatrenia

 

Odklad splácania úverov. Vláda sa dohodla s predstaviteľmi Slovenskej bankovej asociácie na zmenách pri splácaní úverov v súvislostí so šírením koronavírusu. Vychádzajú tak v ústrety množstvu požiadaviek zo strany klientov bánk, ktorí sa kvôli mimoriadnej situácii dostali do zložitej životnej situácie a nemôžu splácať svoje záväzky v bankách. Novinkou bude aj zvýšenie sumy bezkontaktných platieb zo súčasných 20 eur na 50 eur.

Návrh prináša možnosť bezodplatného odloženia splátok až o deväť mesiacov. Banky tak budú povinné na základe žiadosti klienta odložiť splácanie jeho úveru.

Podmienkou odloženia splátok z dôvodu pandémie je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa.

O odloženie splátok môžu požiadať klienti bánk, ktorými sú fyzické osoby, živnostníci a malé a stredné podniky, ktoré majú do 250 zamestnancov. Pozn.: bohužiaľ tento návrh nie je využiteľný pre veľké podniky.

Daňovníci, ktorí podali daňové priznanie tento rok do konca marca a jeho výsledkom bol preplatok z dane z prímu za rok 2019, nebudú musieť na svoje peniaze čakať až do skončenia pandémie. Finančná správa im bude preplatky vracať rovnako ako po minulé roky. Dostanú ich priebežne, najneskôr do 10. mája. MF SR pripravuje legislatívny návrh.

 

ZDROJ: Ministerstvo hospodárstva SR