Podnikatelia, potrebujú riešenia pre ich podnikanie

Súčasná situácia je pre veľmi vysoké percento malých a stredných podnikateľov kritická. Vyplýva to z nami realizovaného prieskumu, do ktorého sa zapojili podnikatelia z celého Slovenska a experti Slovak Business Agency. Prieskum bol realizovaný koncom marca 2020.

Experti a konzultanti, s ktorými dlhodobo spolupracujeme poukazujú na potrebu jasného a zrozumiteľného výkladu zavedených opatrení. Orientácia v prijatých opatreniach je pre nich občas problematická, nakoľko niektoré zmeny nie sú jednoznačné. Podnikatelia sú v spleti nejasných postupov a krokov, ktoré ešte zhoršujú fakt, že sú bez príjmu a pod obrovským tlakom. Preto je jednoznačne potrebné vytvoriť jasnú, cielenú a jednoznačnú komunikáciu, ktorá ich podporí a poskytne smerovanie. 

V dôsledku vládnych bezpečnostných opatrení v boji s vírusom, sa podnikatelia dostali do nepriaznivej finančnej situácie. Podnikatelia potrebujú v prvom rade informácie na základe, ktorých budú vedieť nastaviť svoj krátkodobý aj dlhodobý finančný plán, či prijať kroky na optimalizáciu firemných procesov vo všetkých oblastiach. Experti a konzultanti pozorujú, že vo všeobecnosti klienti nemajú peniaze na vyplácanie miezd zamestnancom a fungujú v núdzovom režime. Veľa spoločností prechádza do krízového režimu a pokračujú v činnostiach s obmedzením. Ukončujú pracovné pomery svojich zamestnancov prípadne skracujú úväzky kvôli zníženiu finančných nákladov. 

Malé a stredné podniky najčastejšie trápia otázky z oblasti pracovného práva

Tí, ktorí nezavreli prevádzky sa snažia vyriešiť situáciu tak, že ak sa dá – pracujú ich zamestnanci z domu (Home Office). Všeobecne trápia klientov aj otázky ohľadne odkladu platieb, či vymožiteľnosti pohľadávok. Ďalej je to výpadok tržieb z core – business v rozsahu  50 – 100% a  negatívne vyhliadky na obdobie po ukončení núdzového stavu. Malé a stredné podniky teda prioritne čakajú na podporné opatrenia od vlády, zavreli kamenné prevádzky, prepustili zamestnancov a snažia sa presunúť svoju činnosť do on-line priestoru a fungovať aspoň obmedzene.

12 ďalších navrhovaných opatrení podľa dopytovaných expertov

 1. Jasne formulované nariadenia politikov s jasne nastavenými pravidlami, ako aj sankciami za porušovanie pravidiel, aby víťazmi neboli tí, ktorý ich nerešpektujú.
 2. Nastaviť pravidlá verejného obstarávania tak, aby jediným kritériom nebola cena, ale druhým kritériom bola kvalita. Vzhľadom na to, že verejná správa je najväčším zákazníkom na trhu, tak v podstate určuje aj smerovanie cenotvorby. A ak tlačí ceny pod náklady, potom firmy nemajú na udržateľný rozvoj.
 3. Prísna a dôkladná vymožiteľnosť práva - toto je najdôležitejšie opatrenie. Už sa objavujú prípady, keď firmy prestávajú platiť partnerom , pretože šetria zdroje do budúcnosti, aj keď na to majú prostriedky. Je im vraj výhodnejšie platiť poplatky exekútorom ako odberateľom.
 4. Odpustenie odvodov počas zatvorených prevádzok
 5. Príspevok na rozbehnutie podnikania po pominutí súčasných zákazov
 6. Príspevok na udržanie pracovného miesta, ak ho dokážu napr. 12 mesiacov po skončení týchto opatrení udržať
 7. Upraviť zákon o exekúciách - teraz môže exekútor zablokovať účty podnikateľom a siahnuť na ich úspory, ktoré by mohli použiť na udržanie pracovných miest, odvody, dane...
 8. Splátkový kalendár je v exekúcií možný, iba ak o neho požiada dlžník a podlieha súhlasu oprávneného, návrh - splátkový kalendár počas korony by bol zo zákona možný automaticky podľa ekonomickej situácie dlžníka
 9. Zavedenie inštitútu Kurzarbeit po vzore Rakúska a ČR tak, aby sektory najviac postihnuté opatrením ÚVZ č. OLP/2576/2020 boli od spätne od 01. 03. 2020 kompenzované na mzdových nákladoch do výšky 80%, sektory nepriamo dotknuté týmto opatrením vo výške 60%, pričom toto by malo byť garantované na obdobie min. 03-04/2020
 10. Vytvorenie Garančného fondu na úrovni SZRB? EXIM banka? MF SR? vo výške napr. 1% HDP, ktorý bude schopný prevziať záruky za malé a stredné podniky (SME do 200 zamestnancov) za splácanie zabezpečených a nezabezpečených úverov a leasingov v rozsahu do 100% istiny (bez úrokov) na obdobie min. 12 mesiacov od vyhlásenia opatrenia ÚVZ (02/2021) tak, aby SME prekonali krízu likvidity; toto nadväzuje na predošlý bod
 11. V spolupráci s najväčšími verejnými obstarávateľmi (NDS, SSC, ŽSR, SE, SPP a pod.) vláda/MZ SR zabezpečiť mimoriadny hygienický režim pre pracovníkov v stavebníctve (vrátane subdodávateľov a dodávateľov stavebných materiálov) a zabezpečiť pokračovanie v dodávke diel napr. na kritickej infraštruktúre (diaľnice, železnice, energetika a pod.)
 12. V novom prijatom zákone č. “Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony” (ďalej len lex korona).

a.    Čo sa myslí za konanie pred súdom? Myslí sa ním aj konanie počas exekučného zákona? 
b.    Návrh na zastavenie exekúcie je konaním pred súdom? 
c.    Predĺženie plynutia lehôt sa sťahuje aj na lehoty podľa exekučného zákona? Môže počas korony exekútor spisovať majetok dlžníka? 

Vláda už predstavila prvé ekonomické opatrenia
Štát bude pomáhať firmám a živnostníkom, ktorí museli kvôli bezpečnostným opatreniam v boji s koronavírusom zatvoriť svoje prevádzky, prípadne obmedziť ich podnikateľskú činnosť. Viac o prvej pomoci podnikateľom sa dočítate v článku Opatrenia na podporu malých a stredných podnikov