Akým výzvam čelia MSP v oblasti cestovného ruchu?

Súčasná kríza bude mať väčší vplyv na pokles HDP ako kríza z roku 2009! Pre udržateľný a konkurencieschopný cestovný ruch je potrebné prijať krátkodobé, ale najmä dlhodobé riešenia.

Prepuknutie pandémie, ktorá súvisí s celosvetovým šírením COVID-19 a jeho bezprostredným šokom na oblasť cestovného ruchu spôsobilo, že v súčasnosti toto odvetvie dosahuje straty významného rozmeru.

Očakávania v oblasti vývoja pandemickej situácie sa od marca zhoršili. Faktom je, že súčasná kríza bude mať väčší vplyv na pokles HDP ako kríza z roku 2009. Pre udržateľný a konkurencieschopný ruch je potrebné prijať krátkodobé, ale najmä dlhodobé riešenia.

Z právneho vývoja v oblasti cestovného ruchu vyplýva, že legislatívne zmeny v tomto sektore nie sú prijímané často. Na jednej strane sa to môže považovať za výhodu spočívajúcu v stabilizácií legislatívy. Na druhej strane sa subjekty podnikajúce v tejto oblasti, rovnako ako iné MSP, stretávajú so zvyčajnými problémami podnikateľov, pričom taktiež požadujú zmenu právnych predpisov, ktorá by zlepšila podnikateľské prostredie na Slovensku. V analýze je pozornosť venovaná aj tejto problematike.

Aj na základe stretnutí so zástupcami podnikateľov z cestovného ruchu boli identifikované všeobecné, ako aj špecifické bariéry v podnikaní v odvetví cestovného ruchu. Medzi všeobecné z nich patria najmä: sezónnosť, nerovnomerné rozloženie návštevnosti cieľových destinácií, nedostatok pracovnej sily a nedostatočná kvalifikácia, nedostatočne využitý potenciál účelového využitia miestnej dane, nízka úroveň infraštruktúry cestovného ruchu, aktuálne chýbajúca koncepčná marketingová a propagačná podpora cestovného ruchu a iné. Medzi identifikované špecifické bariéry spojené s COVID-19 patria najmä očakávania v rámci ekonomického a pandemického vývoja, ako aj neistota a iné bariéry, ktoré sú bližšie analyzované v predmetnom dokumente.

1.png 2.png

Bez prijatia podporných opatrení v oblasti zlepšenia prístupu financovania na prekonanie ekonomických efektov koronavírusu by sa mnohé podniky mohli v najbližšom období dostať do konkurzu. Preto oživenie odvetvia cestovného ruchu a ďalšieho vývoja je primárne ovplyvňované opatreniami, ktoré sú prijímané v súčasnosti.

Autor: Tím projektu Monitoring podnikateľského prostredia

Zdroj: http://monitoringmsp.sk/2020/11/03/akym-vyzvam-celia-msp-v-oblasti-cestovneho-ruchu/


Hlavným cieľom projektu Monitoring podnikateľského prostredia je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike s dôrazom na princípy Small Business Act for Europe (SBAfE) a podklady k uplatňovaniu princípu „Think Small First“ v podmienkach SR. Zámerom je systematicky monitorovať podnikateľské prostredie v SR a ďalších krajinách EÚ prostredníctvom prieskumov a analýz v kontexte iniciatívy SBAfE.

Výstupom sú pravidelné aj nepravidelné správy o prostredí malých a stredných podnikov (MSP), informačné materiály pre podnikateľov, ako aj špecializované správy a štúdie a ďalšie podklady pre potreby pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE, Ministerstvo hospodárstva SR, ďalších ministerstiev, ako aj pre potreby akademickej sféry a pre informovanie širokej verejnosti. Súčasťou projektu je organizovanie konferencií, diskusií a konzultácií zameraných na zisťovanie názorov podnikateľov.