1_b.png

Zviditeľnite vaše podnikanie, budujte značku!

20.02.-Zviditeľnite-vaše-podnikanie-budujte-značku_TT (FB cover).jpg

 

PRÍĎTE NA NÁŠ SEMINÁR A DOZVIETE SA :

- ako vybudovať dobrú značku

- ako zhodnotiť výsledky aktuálnej propagácie a nájsť medzery

- ako sa zviditeľniť aj bez cielenej reklamy

- príklady z praxe - takto áno, takto radšej nie

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?

Mgr. Martin Horváth – konzultant v oblasti riadenia stratégií značiek a marketingovej komunikácie, konateľ spoločnosti Branding Slovakia Consultancy s.r.o. V oblasti cestovného ruchu pôsobil na viacerých úrovniach riadenia - od štátnej agentúry SACR, cez pozíciu výkonného riaditeľa OOCR v Bratislave. Prednášal na mnohých konferenciách doma a aj v zahraničí.

KEDY?

20.02.2019

09:00 - 13:15 hod.

KDE?

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 261/1

917 01 Trnava

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk.

Ukončenie registrácie: 18.02.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
  • má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené