1_b.png

Zviditeľnite sa na Google mapách

29_7_2021_Zviditeľnite-sa-na-Google-mapách-ako-profesionáli_AP_RP-(FB-cover).jpg

 

Kedy a ako oslovíte potenciálneho zákazníka výrazne ovplyvní, či u vás aj nakúpi. Naučte sa osloviť zákazníka v momente, keď vás potrebuje a je ochotný okamžite prísť, alebo zavolať. Zistite, ako spravovať svoje konto v najväčšom vyhľadávači miest a trás na Slovensku a ako môže vďaka nemu vaše podnikanie rásť.

ČO SA DOZVIETE

  • Prečo je dôležité riešiť, ako vás noví zákazníci nájdu.
  • Ako zistiť, čo si o vás zákazníci myslia, a ako túto informáciu ďalej využiť?
  • Úloha GMB (Google My Business) v prieskume trhu.
  • Je GMB pre mňa aj keď nebudem mať  kamennú prevádzku? Áno!
  • Ako vyznačiť svoju firmu na mapách a zvýrazniť ju tak, aby vás zákazníci našli a chceli sa vrátiť?
  • Stačí GMB aby Vás klient našiel?

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Marek Plachý – Automatizátor marketingových, predajných a administratívnych procesov obzvlášť v oblasti správy sociálnych sieti, email marketingu, konta GMB, či chatbotov. Online marketingu sa venuje už viac ako 10 rokov. Počas svojho štúdia bol nominovaný medzi top študentov podnikateľov organizáciou JCI Slovensko a je aj víťaz marketéra roku organizovaného Českou Marketingovou spoločnosťou.

KEDY

29.7.2021

16:00 – 19:00 hod.

KDE

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 25.7.2021 do 15:00

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne. Adresy nájdete TU.
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 odošlite na emaily príslušného regiónu uvedeného v sekcii KONTAKT nižšie

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Účasť je bezplatná.

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Trenčín: ap.tn@npc.sk, adresa


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.4 Akceleračný program  v rámci Národného projektu NPC v regiónoch. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023.

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Workshop - ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.4 Akceleračný program v rámci Národného projektu NPC v regiónoch. Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené