1_b.png

Zoznám sa s Excelom

cover.png

 

Fascinuje ťa, čo všetko dokáže Excel? Chcel by si ho ovládať aj ty? Prihlás sa na náš bootcamp, ktorý sa bude venovať čisto tomuto programu. Excel ponúka nepreberné množstvo funkcií a možností, ako tieto funkcie nakombinovať. Čísla, reťazce, objekty a celé tabuľky? So všetkým sa pohráme a bližšie nakukneme pod „pokličku“ týchto typov a nástrojov. Na pripravených príkladoch si ukážeme ako si zjednodušiť prácu s Excelom a povenujeme sa aj Vašim otázkam a problémom.

KEDY?

Pondelok       15.5.2023 od 17:30 do 20:30

Utorok            16.5.2023 od 17:30 do 20:30

Streda            17.5.2023 od 17:30 do 20:30

Štvrtok           18.5.2023 od 17:30 do 20:30

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A 

811 09 Bratislava

PROGRAM:

15.5. Čo je to Excel

Prebehneme si a zopakujeme základnú prácu s Excelom, aby sme sa dostali do formy. Prebehneme si najpoužívanejšie funkcie, ktoré nám ponúka samotné rozhranie. Povysvetľujeme si dátové typy, ako ovplyvňujú našu prácu a popracujeme s predpripravenou tabuľkou.

16.5. Reťazce, čísla a funkcie

Trochu priostríme a pozrieme sa na prácu s reťazcami a číslami. Budeme hľadať, skracovať, rozdeľovať, spájať, vysekávať, automatizovať a hlavne hrať sa s reťazcami a robiť manipuláciu s číslami. Naučíme sa vyhľadávať a správne používať funkcie Excelu, ktoré sú na to určené.

17.5. Podmienky IF, SWITCH a VLOOKUP

Tretí deň bude o podmienkach. Ako vyberať z možností podľa nami zadaných kritérií. Ukážeme si použitie funkcií IF, SWITCH a VLOOKUP, ktoré sú veľmi žiadané.

18.5. Dizajn údajov

Na záver sa pozrieme do grafických možností Excelu a navrhneme si dizajn pre naše údaje. Pohráme sa s ohraničením, spájaním buniek, farbou písma a pozadia. Okrášlime si údaje v podobe grafov.

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- vlastný notebook s myškou

- nainštalovaný program Office, Excel

- kreativitu a dobrú náladu :)

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV BOOTCAMPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Cyklus workshopov, ako jednorazová forma skupinového poradenstva „Cyklus workshopov“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto odborné podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené