1_b.png

Zorientujte sa v dnešnej legislatíve

21_05_AP_Zorientujte-sa-v-dnesnej-legislative--(FB-cover).jpg

 

Chcete začať podnikať, ale neviete aké zmeny sa udiali v poslednom čase v oblasti legislatívy? Lektor objasní právne náležitosti, ktoré je potrebné ovládať a vysvetlí, akým chýbam je nutné sa pri rozbiehaní biznisu vyhýbať.

ČO SA DOZVIETE

  • vhodné formy podnikania
  • hlavné riziká spojené s podnikaním v dnešnej mimoriadnej situácii
  • správne nastavenie dodávateľsko - odberateľských vzťahov

KTO JE VÁŠ LEKTOR

JUDr. Patrik Rako, PhD., LL.M, LL.M - študoval právo na Slovensku, Hong Kongu a USA. Na Slovensku pôsobí v advokácii, kde sa venuje obchodným spoločnostiam, compliance, regulatorike a procesnému právu. Okrem toho sa venuje pedagogickej a poradenskej činnosti.  

KEDY?

21.5.2020, 16:00 – 18:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať na e-mail v pdf formáte

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 19.5.2020 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Účasť je bezplatná. 


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. 

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.