1_b.png

Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ (SME Instrument ako nástroj pre MSP)

Zapojte-sa-do-komunitárnych-programov-EÚ-(SME-Instrument-ako-nástroj-pre-MSP)(FB-cover).jpg

 

PRÍĎTE NA SEMINÁR A DOZVIETE SA VIAC!

Naši lektori a odborníci z praxe sú pripravení informovať vás o aktuálnych možnostiach a zodpovedať všetky vaše otázky. Ak sídlite v ktoromkoľvek kraji s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja a ste podnikateľ, nenechajte si ujsť túto jedinečnú šancu a zúčastnite sa seminára, kde sa dozviete viac.

 

ČO SA DOZVIETE?

  • všeobecné predstavenie nástroja SME Instrument
  • predstavenie nového konceptu, ktorý nahradí pôvodnú fázu 1 a 2
  • pre aké cieľové skupiny je SME Instrument vhodný
  • ako postupovať pri príprave projektovej žiadosti
  • dobré rady / čomu sa vyvarovať
  • ako prebieha proces hodnotenia
  • úspešné projekty a prečo boli úspešné atď

KEDY?
19.9.2019, od 10:30 do 19:45 (8 hodín + prestávky).

KDE?
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica

KONTAKT: npint_bb@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 15.09.2019 do 18.00 h alebo do naplnenia kapacity semináru

Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Hlavná aktivita 3. Individuálna podpora pri internacionalizácii MSP, podpora prostredníctvom Trade Pointov a zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli.

Tu si môžete stiahnuť plné znenie Výzvy.