1_b.png

Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ (SME Instrument ako nástroj pre MSP)

SME-Instrumentu-ako-nástroj-pre-MSP-11-3-2019-(FB-cover).jpg

PRÍĎTE NA SEMINÁR A DOZVIETE SA VIAC!

Naši lektori a odborníci z praxe sú pripravení informovať Vás o aktuálnych možnostiach a zodpovedať všetky Vaše otázky. Ak sídlite v ktoromkoľvek kraji s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja a ste podnikateľ, nenechajte si ujsť túto jedinečnú šancu a zúčastnite sa seminára, kde sa dozviete viac.

ČO SA DOZVIETE?

  • získate ucelený prehľad o komunitárnych programoch EÚ, konkrétne SME Instrumente (nástroj Horizontu 2020);
  • pre aké firmy je SME Instrument vhodný,
  • ako postupovať v prípade záujmu o zapojenie sa do SME Instrumentu,
  • poradíme akým najčastejším chybám je dobré sa vyvarovať;
  • môžete absolvovať individuálne konzultácie;
  • budete informovaný o forme podpory od SBA.

KEDY?
11.3.2019, od 09:30 do 18:45 (8 hodín + prestávky).

Seminár sa presúva na iný dátum. Náhradný termín bude zverejnený v priebehu tohto mesiaca.

V prípade záujmu sledujte stránku www.npc.sk sekciu "Podujatia".

KDE?
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, 951 15 Mojmírovce 919

KONTAKT: npint_nr@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 05.03.2019 do 12.00 h

Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Hlavná aktivita 3. Individuálna podpora pri internacionalizácii MSP, podpora prostredníctvom Trade Pointov a zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli.

Tu si môžete stiahnuť plné znenie Výzvy.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené