1_b.png

Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ (Erasmus+)

13_10 Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ  RP -(FB-cover).jpg

 

Pozývame vás na praktický seminár zameraný na program Erasmus+, kde dostanete konkrétne rady z praxe, ako využiť nástroje tohto komunitárneho programu. Doposiaľ uspela nejedna slovenská firma. Bude tá vaša ďalšia?

ČO SA DOZVIETE?

  • čo ponúka program Erasmus+ a ako ho môžem využiť
  • aké benefity prinášajú projekty Erasmus+ pre moju firmu
  • ako môžem získať podporu na bezplatné konzultácie cez SBA

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Ing. Peter Huray  - konzultant komunitárnych programov v SBA.  Pôsobí ako odborný konzultant a expert na program Erasmus+ na Slovensku a v zahraničí. Od roku 2010 úspešne konzultuje a školí firmy, neziskové organizácie či školy v projektovom poradenstve s úspešnosťou vyše 70 schválených medzinárodných projektov. Je školiteľom Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, IUVENTA a je manažér kvality pre medzinárodné vzdelávacie projekty výskumnej siete SALTO Resource Centres.

Mgr. Peter Kupec - Riaditeľ Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu IUVENTA.

KEDY?

13.10.2021

10:00 – 14:00 hod

KDE?

Online - MS Teams

Kontakt: RPint@npc.sk

www.npc.sk, www.sbagency.sk

 

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Ukončenie registrácie: 11.10.2021

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Podrobnejšie informácie nájdete v implementačnom manuáli TU


Informačné a popularizačné aktivity: Špeciálne obsahovo zamerané semináre pre zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ sa organizujú v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY - PODNIKATELIA:

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené