1_b.png

Zamestnajte tých správnych

18.9 SPW Zamestnajte tých správnych_RP Trnava_FB-cover.jpg

 

Toto už sám nestihnem, musím niekoho zamestnať.“ Myšlienka, ktorá naštartuje sériu rozhodnutí podnikateľa: kde nájsť vhodných zamestnancov, načo si dať pozor pri výberovom pohovore, aký typ zmluvy použiť, či je dobré zamestnať kamaráta alebo neter... Nemotajte sa v tom sám, príďte na náš workshop, ktorý vám pomôže k správnym rozhodnutiam.

ČO SA DOZVIETE

  • ako a kde hľadať budúcich spolupracovníkov
  • akými technikami odhaliť na pohovore pravú osobnosť uchádzača
  • kedy je ktorá pracovná zmluva či dohoda výhodnejšia
  • ako sa prezentovať ako „dobrý zamestnávateľ“
  • ako nastaviť pravidlá pri zamestnaní blízkych osôb

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Elena Moravčíková, ACC, ktorá dlhé roky pôsobila ako personálna riaditeľka. V súčasnosti podniká pod značkou SoWiRes v oblasti poradenstva ľudských zdrojov, psychodiagnostiky, vedenia školení pre soft skills, náboru. Ako certifikovaný kouč sa venuje biznis koučingu a osobnému transformačnému koučingu.

KEDY

18.9.2019

9:00 - 13:00 hod.

KDE

Aquapolis Business Centrum

Piešťanská 3

917 01 Trnava

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 15.9.2019 do 24.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené