1_b.png

Základy práce v CorelDRAW

1.png

 

Chceli by ste sa naučiť pracovať v grafickom programe CorelDRAW? V tom prípade sa prihláste na náš workshop pod vedením nášho lektora, kde sa naučíte základné funkcie a oboznámite sa s možnosťami tohto grafického programu. Objasníme si rozdiel medzi vektorovou a rastrovou grafikou, a vysvetlíme si postupy na ovládanie programu. Dozviete sa, čo je to krivka a na čo slúžia uzly. Získate znalosti ako previesť obrázok na vektor, ako s ním ďalej pracovať, aj ako upraviť fonty. Krok po kroku si prejdeme návrh projektu, ktorý si budete môcť pretransformovať do hotového výrobku na strojoch v našej technologickej dielni, ako je napríklad CNC fréza, plotrový rezač a laser.

Ak budete mať záujem naučiť sa ešte viac o programe, prihláste sa aj na worskhop Pokročilé techniky v CorelDRAW. 

ČO JE CORELDRAW?

Corel Draw je grafický program určený pre príležitostných aj profesionálnych dizajnérov. Softvér disponuje množstvom funkcií a typografických nástrojov na tvorbu loga, vektorovej ilustrácie alebo úpravu fotografie. Pomocou nástrojov vektorovej ilustrácie viete meniť základné čiary a tvary na zložité umelecké diela.

KEDY?

Workshop sa uskutoční v utorok 25. mája 2021 v čase od 16:30 do 20:30 hod.

KDE?

Online – Microsoft Teams

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ:

- vlastný notebook s myškou,

- nainštalovaný CorelDRAW program alebo jeho Trial verzia na 15 dní,

- odporúčame pracovať na 2 monitoroch/zariadeniach,

- kreativitu a dobrú náladu.

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP) (do piatich pracovných dní od prihlásenia): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint@npc.sk

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené