1_b.png

Základy content marketingu

plagat-27_11_Základy-content-marketingu_cover.jpg

 

Content marketing je pojem, s ktorým sa stretol každý, kto sa aspoň okrajovo zaujíma o online marketing. Čo však znamená tento pojem? Ako zaradiť content marketing do celkovej digitálnej stratégie a prečo je tvorba obsahu neoddeliteľnou súčasťou SEO?

ČO SA DOZVIETE?

  • čo je content makreting a ako zapadá do celkovej digitálnej stratégie
  • content marketing ako neoddeliteľná súčasť SEO
  • proces tvorby kvalitného obsahu
  • redakčný kalendár a tvorba person

KTO JE VÁŠ LEKTOR ?

Júlia Micháleková v oblasti marketingu pôsobí už 9 rokov. Pracovala a neskôr stála aj na čele v marketingovej agentúre Visibility, kde začínala s manažovaním SEO projektov. V súčasnosti má na starosti tím online marketingových nadšencov ako Head of Digital Marketing Sales v Tatra banke, kde sa starajú o celú online komunikáciu značky. Okrem toho vedie agentúru DASE s.r.o. zameranú na webovú analytiku. Za svoje poslanie považuje odovzdávanie svojho know-how, vzdelávanie a starostlivosť o šťastie a rozvoj ľudí v jej tíme, ale aj mimo neho.

KEDY?

27.11.2018, 16:00 - 20:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum, Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

KONTAKTY:
NEPODNIKATELIA: ap@npc.sk
PODNIKATELIA: rp@npc.sk

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861


PODMIENKY - NEPODNIKATELIA:

Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Networking – podpora sieťovania, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - PODNIKATELIA:
Účastník musí byť podnikateľ:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
  • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).


Prečo iba Bratislavský kraj?
Tento networking – podpora sieťovania sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Podrobnejšie informácie sa dozviete v Implementačnom manuáli TU

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené