1_b.png

Základy 3D modelovania v Rhinoceros

Cover.png

 

Cieľom workshopu je zoznámenie sa s prostredím programu a zvládnutie základných operácií. Účastníci sa oboznámia so stručným teoretickým úvodom do modelovacieho sveta priestorových objektov, na ktorý nadväzuje praktická časť tvorby modelov v tomto 3D grafickom softvéri. Workshop je určený pre úplných začiatočníkov.

ČO JE TO RHINOCEROS?

Rhinoceros je 3D modelovací program určený pre profesionálne použitie v architektúre, dizajne a priemyselnom navrhovaní. Je to ideálny nástroj na tvorbu 3D modelov pre 3D tlač. Program Rhinoceros je vizuálna pomôcka pre architektov a dizajnérov, ktorým umožňuje prezentovať navrhnuté budovy, interiéry a dizajnérske kúsky. Vďaka nemu získate väčšiu predstavu o reálnom produkte. Umožňuje vykresľovať modely do najmenších detailov. Jeho veľkou výhodou je aj  ľahké prepojenie s CNC frézami, 3D tlačiarňami a 3D skenermi.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

Na začiatok podujatia si spravíme krátky teoretický úvod do programu Rhinoceros. Povieme si rozdiel medzi Mesh a Nurbs geometriou. Účastníci sa naučia orientovať v priestore, vyberať objekty a zoomovať. Povieme si ako zlepšiť svoj workflow a zefektívniť prácu využívaním skratiek v príkazovom riadku. Pri modelovaní budeme tiež pracovať s vrstvami, priehľadnosťou a nástrojmi ako Move, Scale, Rotate, Boolean alebo Extrude). Súčasťou podujatia bude aj prehľad základných vlastností nastavenia pri práci s kamerou (vizualizačné módy). Na záver si uložíme vymodelovaný objekt a vyexportujeme do iných programov. Workshop je určený pre úplných začiatočníkov.

KEDY?

Workshop sa uskutoční v utorok 14. júna 2022 v čase od 16:30 do 20:30 hod.

KDE?

Online – Microsoft Teams

 

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ:

- vlastný notebook s myškou,

- nainštalovaný program Rhinoceros alebo jeho trial verziu,

- odporúčame pracovať na dvoch monitoroch,

- kreativitu a dobrú náladu :)

 

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.

elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP) (do piatich pracovných dní od prihlásenia): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint@npc.sk

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

 

1. Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené