1_b.png

Zákaznícka orientácia – dogma, alebo cesta?

08_10_SOP_Zakaznicka_orientacia_RP_PO (FB cover).jpg

 

Ako veľmi je v podnikaní dôležitý výrok "náš zákazník, náš pán"? Máte dojem, že poskytujete kvalitné služby, no klienti na ne nereagujú? Využívate štandardne prvky predaja, no spokojnosť klientov hovorí o inom? Príďte na náš workshop, na ktorom vám skúsená lektorka poradí, ako tieto situácie zvládať, a tým si zabezpečiť spokojnosť zákazníkov.

ČO SA DOZVIETE

  • aký zmysel a význam má proklientské správanie pre biznis a ako ho môžete vo svojom podnikaní využívať
  • aké sú základné prvky efektívnej obchodnej komunikácie
  • ako môže aktívne počúvanie napomôcť pri identifikácii potrieb a očakávaní zákazníka
  • aké faktory vplývajú na spokojnosť zákazníka
  • konkrétne tipy na budovanie dlhodobých a perspektívnych vzťahov so zákazníkmi

KTO JE VÁŠ LEKTOR

PaedDr. Danka Bibková – lektorka a školiteľka s dlhoročnými skúsenosťami so školením a lektorovaním väčších skupín zamestnancov, ale aj individuálnym koučovaním jednotlivcov. Svoje znalosti a skúsenosti nadobudla z manažérskych obchodných pozícií v retaili pri plnení predajných cieľov a pri príprave a vedení školení i tréningov. V súčasnosti si založila živnosť zameranú na pomoc klientom pri napĺňaní ich potrieb a očakávaní. Inšpiruje ju obchod, ľudia a inovácie.

KEDY

8.10.2019

9:00 - 13:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove

Kúpeľná 6

(2. poschodie)

080 01 Prešov

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 4.10.2019 do 17.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.