1_b.png

Z nuly na sto za tri sekundy. Odštartujte ako raketa

16,20,23.5_z-nuly-na-sto-za-tri-sekundy_BA_RP(cover).jpg

 

Od myšlienky k realizácii biznisu treba zvažovať veľa možností, krokov, postupov, ale aj možných negatív. Čo všetko vás čaká na ceste za úspechom? Štyria odborníci vám na troch nadväzujúcich podujatiach pomôžu profesionálne odštartovať váš biznis.

Harmonogram sérii podujatí:

16.5. / 16:00 – 20:00 hod. - Téma č. 1 - Myšlienka, nápad

20.5. / 16:00 – 20:00 hod. - Téma č. 2 – Overenie, potvrdenie

23.5. / 16:00 – 20:00 hod. - Téma č. 3 – 3, 2, 1, štart

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná. Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Kontakt: rp@npc.sk

www.npc.sk, www.sbagency.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 16.5.2019 do 9:00

ČO VÁS ČAKÁ

Téma č. 1 - Myšlienka, nápad

16.5. / 16:00 – 20:00 hod.

Lektori: Michal Sudolský a Martin Drahos

Rozvojové stretnutie pre malých a stredných podnikateľov. Témou prvého zo série troch podujatí je rozvoj kritického myslenia pri posudzovaní príležitostí a pri hľadaní alternatív využívania zdrojov podniku. Len veľký kapitál vie rozvíjať podnikanie? Len inovátor vie byť úspešný? Od myšlienky k realizácii býva nielen veľa možností, krokov, postupov, ale aj možných negatív. Ako im predchádzať?

ČO SA DOZVIETE?

 • Na počiatku som ja a myšlienka. Poznám sa?
 • Sebapoznanie, schopnosti, talenty. Na čo mám?
 • Čo nepodceniť, načo nezabudnúť pri hodnotení príležitosti.
 • Príležitosť nemá len ekonomický rozmer, ale celý vývojový cyklus.
 • Komunikujem = SOM, zvládam procesy = organizujem. Ako na to?
 • Ako na to využijem partnerstvá, spojenectvá, networking.

 

Téma č. 2 – Overenie, potvrdenie

20.5. / 16:00 – 20:00 hod.

Lektor: Tomáš Varga a Martin Drahos

Témou druhého zo série troch podujatí je overenie si svojho podnikateľského nápadu, plánu, posúdenie realizovateľnosti, naplniteľnosti očakávaní. Postačuje mi moje vlastné videnie, informácie mne dostupné, názory blízkych? Ako si ich môžem jednoducho overiť?

ČO SA DOZVIETE?

 • Každá myšlienka, podnikateľský nápad nemusí mať úspešnú realizovateľnosť, ba čo viac je to väčšina z nich...
 • Sociálne siete vedia dať odpovede na rôzne otázky? Overíme si to.
 • Internet je všemohúci a po dobrom nápade je to jediná vec, ktorú je potrebné vyriešiť. Potom stačí čakať na notifikácie o kreditoch z banky. Je to pravda alebo nie?
 • Napriek digitalizácii je človek ešte stále tvor sociálny. Preto je fyzický networking veľmi dôležitý.
 • Sociálne siete nedávajú len odpovede, ale dokážu generovať klientov, tak ako aj vaša webová prezentácia.
 • Potvrdenie správnosti predpokladov podnikateľského nápadu je ideálny bod pre štart.

 

Téma č. 3 – 3, 2, 1, štart

23.5. / 16:00 – 20:00 hod.

Lektor: Patrik Cvengroš a Martin Drahos

Témou posledného zo série podujatí je rozvoj kritického myslenia pri posudzovaní zdrojov a pri hľadaní alternatív využívania zdrojov podniku. Práve pre nedostatok zdrojov sú začiatky ťažké. Ako pristupovať k ich využívaniu, ak ich nevlastníme.

ČO SA DOZVIETE?

 • Priestor + zariadenie + energie + IT + doprava + HR + marketing + ekonomické + právne + telekomunikačné služby = ZDROJE - analýza
 • Čo áno, čo nie, čo teraz, čo potom, čo kúpiť, čo požičať alebo dá sa aj inak?
 • Outsourcing – výhody a nevýhody
 • Co-working, networking, virtual office – aké sú možnosti a čo to obnáša.

 

KTO SÚ VÁŠI LEKTORI?

Martin Drahos je zakladateľom, vlastníkom a evangelistom projektu BEEP.world, kde v úspešnom projekte business networkingu uplatňuje dlhoročné skúsenosti z psychológie predaja, komunikácie a podnikania. Je tvorcom vlastných prístupov v tvorbe podnikových štruktúr, províznych systémov a prístupov k využívaniu podnikových zdrojov.

Michal Sudolský je spolumajiteľ ELBIA Hosting, zakladateľ a vlastník Adhertec, „matfyzák“ z UK Bratislava, soft/web developer. Analyticky dobre vybavený, IT orientovaný podnikateľ s reálnym pohľadom na problematiku interných procesov podniku pri dodržaní zdravého vyváženia slobody a kontroly.

Tomáš Varga - líder, CEO, stojí na čele GoUP od roku 2008, teda od doby, kedy bol internetový marketing v plienkach. Určuje smerovanie agentúry a vďaka tomu, že pracoval na tisíckach kampaní, vie presne, čo funguje. Buduje okolo seba tím, na ktorý sa dokáže 100% spoľahnúť a ktorý sa dokáže 100% spoľahnúť naňho. Je držiteľom piatich Google certifikátov, v tomto čase už zrejme expirovaných.

Patrik Cvengroš je majiteľom spoločnosti board.sk, s.r.o., ktorá sa venuje správe a údržbe IT vo firmách – IT Outsourcing. Podniká od roku 1996 a v roku 2014 bol účastníkom súťaže Podnikateľ roka organizovanej agentúrou EY. Okrem počítačov rád relaxuje na motorke alebo hokejbale.


Vzdelávacie podujatie, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Podrobnejšie informácie sa dozviete v implementačnom manuáli TU

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené