1_b.png

Z dobrého skvelý biznis

cover_29.9.-Z-dobrého-skvelý-biznis.jpg

 

Je dogma o udržateľnom raste prežitok, alebo sa naozaj dá podnikanie rozvíjať neustále? Na poslednom podujatí v Nitre preberieme ešte aktuálne výzvy, ktorým čelia malí a strední podnikatelia na Slovensku. Na interaktívnej panelovej diskusii privítame troch expertov, ktorým prešli „cez ruky“ desiatky spokojných klientov Slovak Business Agency.

ČO SA DOZVIETE

  • Čo zabíja rozvoj podnikateľov
  • Čo delí dobrý biznis od skvelého
  • Na čo nezabudnúť popri riešení operatívnych problémov pri riadení podniku
  • Ako môže networking podporiť vyhľadávanie nových obchodných príležitostí
  • Ktorý typ marketingu je pre vás najefektívnejší

KTO SÚ VAŠI LEKTORI

Ing. Monja Prole - certifikovaná mentorka so zameraním na vzdelávanie a strategické poradenstvo pre malé a stredné podniky. Na základe viac ako 20 rokov skúseností na riadiacej pozícii v rodinnom podniky, ale aj ako konzultantka pozná, aké výzvy prináša každá fáza rastu spoločnosti. Je zakladateľkou Akadémie Ja vs. Podnikateľ a Ambasádorkou BNI Slovensko.

Mgr. Monika Okenková -  po bohatých skúsenostiach v reklamných agentúrach založila vlastnú spoločnosť PPC Marketing s.r.o., kde šetrí rozpočet, zvyšuje zisk a objavuje skrytý potenciál PPC reklamy. So svojím tímom expertov pomohla zviditeľniť sa už viac ako 200 slovenským aj zahraničným klientom.

Mgr. Tomáš Kovalinka, PhD. - úspešný grafický dizajnér, multitalentovaný obchodný a marketingový stratég. Je jedným z najžiadanejších externých konzultantov v SBA. V súčasnosti šéfuje šikovnému tímu v Alacarte r.s.p.

KEDY

29.9. 2023

14:00 - 16:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Nitra

Soda Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 27.9.2023 do 12:00 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne na adresu: Národné podnikateľské centrum Nitra, Soda Business Park, Novozámocká 67, 949 05 Nitra
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email: rp.nr@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-maili po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk, adresa

 

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Networking - podpora sieťovania,  ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870. 

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Networking - podpora sieťovania, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené