1_b.png

Vytvorte biznis model správne

14.7_Vytvorte biznis model správne_AP PO (FB cover).jpg

 

Zaujíma vás, ako vytvoriť dosiahnuteľný biznis model? Príďte si vyskúšať, ako vám môže Business Model Canvas pomôcť pri premene vášho biznis nápadu na realitu.

ČO SA DOZVIETE

  • Čo treba vedieť pred návrhom biznis plánu (aký model mám použiť)
  • Rozdiel medzi Lean Canvas, Biznis Model Canvas a Value Proposition Canvas
  • Štruktúra Biznis Model Canvas – ako pristúpiť k jeho tvorbe a zodpovedať jednotlivé otázky
  • Nástroje pre vizualizáciu a prezentáciu plánu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Jana Kostovčáková skúsenosti nazbierala počas stáži na Ministerstve hospodárstva, Ministerstve zahraničných vecí a Úrade vlády. Pracovala v Inštitúte ekonomických a spoločenských analýz (INESS) a Nexterii pri produkcii kariérnych podujatí. Momentálne pôsobí ako fundraising a programová koordinátorka v projekte Zmudri.sk

KEDY

14.7. 2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove

Budova UniCentrum (2.poschodie)

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 13.7. 2020 do 15:00 hod.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.