1_b.png

Vplyv GDPR na mediálne prostredie

1_10 Vplyv GDPR na mediálne prostredie_RP (FB cover).jpg

 

Nariadenie na ochranu osobných údajov má silný dopad na mediálne prostredie. Na čo všetko musíte myslieť, aby ste konali správne?

ČO SA DOZVIETE ?

 • povinnosť vypracovania internej smernice vo vzťahu k dodržiavaniu nariadenia - dokument, ktorý upravuje v rámci médií/redakcií prácu s osobnými a citlivými údajmi
 • zhromažďovanie údajov - čo treba dodržať, aké informácie môžeme zhromažďovať, práca s týmito údajmi, ich elektronická ochrana
 • práca s databázami a získavanie informácií z domácich a zahraničných zdrojov (napr. fotografie a videá)- je potrebné po ich získaní/zakúpení naďalej dodržiavať uvedené ustanovenia?
 • dokumentácia k udeleniu súhlasu s uverejnením
 • Zákon o reklame a jeho vzťah k GDPR (napr. akým spôsobom s mení označovanie reklamy, potreba archivácie, získavanie súhlasu tretích - osôb)
 • Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (akým spôsobom nariadenie mení podstatu a prístup k zákonu)
 • lehoty určujúce ochranu osôb
 • rozdiely medzi regionálnymi a celoštátnymi médiami (interná dokumentácia, správa, zhromažďovanie údajov atď.)
 • čo možno v budúcnosti očakávať, aké zmeny či úpravy a súvis s inou legislatívou na konkrétnych otázkach a príkladoch

KTO JE VÁŠ LEKTOR ?

Tomáš Hettych – senior manažér na oddelení rizík (PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.) odborník na ochranu osobných údajov, s viac ako 20 ročnými pracovnými skúsenosťami s riadením IT služieb, riadením kontinuity činností podniku, informačnej a fyzickej bezpečnosti, projektovým riadením a auditom procesov a systémov.

KEDY?

1.10.2019, od 13.00 do 16:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2

Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 30.9.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené