1_b.png

Verbálna komunikácia v podnikaní

6.9.-Verbálna-komunikácia-v-podnikaní_cover.jpg

Vecná a zrozumiteľná komunikácia je silným nástrojom úspechu. Rečové workshopy sú významným krokom k zlepšeniu verbálneho prejavu. Náš lektor Vás naučí, ako dať kvalitnému obsahu aj hodnotnú a pútavú formu.

ČO SA DOZVIETE?

  • Ako vykonávať cvičenia zamerané na kontrolovanú prácu s dychom
  • Ako vykonávať cvičenia na aktivizáciu artikulačných orgánov
  • Zefektívnenie hospodárenia s výdychovým prúdom
  • Práca s jednoduchými textami, na ktorých sa poukáže využitie základných teoretických poznatkov
  • Práca s prozodickými vlastnosťami reči – melódia, dôraz, tempo, sila hlasu
  • Tvorba vlastného prejavu a rečová improvizácia

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. art. Peter Magurský - Absolvent Akadémie umení v Banskej Bystrici. Aktuálne pracuje ako rozhlasový moderátor v RTVS, komentátor športových priamych prenosov a rečový lektor.

KEDY

6.9. 2022

09:00 – 12:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Banská Bystrica

polyfunkčná budova JOPA

Námestie Ľudovíta Štúra 31

974 05 Banská Bystrica

 

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 1.9.2022 do 23.00 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne na adresu: Národné podnikateľské centrum Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra 31,  974 05 Banská Bystrica
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email: rp.bb@npc.sk

 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-maili po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk , Námestie Ľudovíta Štúra 31,

974 05 Banská Bystrica

 

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené