1_b.png

Hra vás naučí využiť svoj potenciál

13.03.-Hra-vás-naučí-využiť-svoj-potenciál_KE-(FB-cover).jpg

 

Objavovať vlastné kvality môže byť veľmi zábavné! Na našom trojhodinovom workshope sa prostredníctvom hry dozviete dôležité veci o sebe, aj to, ako svoje silné stránky a potenciál využiť pri vytváraní vzťahov a dobrého, kreatívneho tímu.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako podnietiť prirodzený networking medzi účastníkmi
  • ako spolupracovať v rámci tímov v „business casual“ prostredí
  • ako podporiť spoznávanie silných stránok jednotlivca hravou, gamifikačnou, formou
  • ako spoznať svoju autentickú rolu v tíme

KTO SÚ VAŠI LEKTORI?

Matúš Draganovský - pôsobí ako Learning Designer a tréner v rámci firemného vzdelávania soft-skills (mäkkých zručností). Zameriava sa na rozvoj ľudského potenciálu a silných stránok stredného a vyššieho manažmentu prostredníctvom dlhodobých vzdelávacích programov. Facilituje co-create a design thinking workshopy, kde využíva skúsenosti z medzinárodných projektov a spoluprác.

Matúš Jarečný - v roku 2013 sa stal spoluzakladateľom vzdelávacej spoločnosti, kde zúročuje svoje skúsenosti v oblasti strategického mimoškolského vzdelávania dospelých. Vedie kurzy a tréningy vo výrobných a obchodných spoločnostiach „šité na mieru“, zameriava sa na analýzu úrovne mäkkých zručností, komunikačné tréningy s využívaním moderných techník a tréningy predajných zručností.

KEDY?

13.03.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

MONOPOL SPACE

Alžbetina 55

044 01 Košice

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Košice: ap.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 12.03.2019 do 12.00 h


Workshop, ako forma jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivita 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené