1_b.png

Úvod do transferového oceňovania

12_11__Transferove_ocenovanie_SOP_RP_PO-(FB-cover).jpg

 

Ste konateľom v dvoch rôznych spoločnostiach? Fakturujete za služby alebo tovar medzi blízkymi (príbuznými) osobami? Ste živnostník a obchodujete s inou spoločnosťou, kde máte majetkový podiel? Viete, že nemôžete vykonávať transakcie v ľubovoľných cenách? Ak sa chcete zorientovať v tejto problematike, budeme radi ak sa zúčastníte nášho bezplatného odborného seminára.

ČO SA DOZVIETE

  • ako správne viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní
  • kto je povinný viesť dokumentáciu a ako správne určiť povinný rozsah dokumentácie
  • ako správne popisovať transakcie medzi závislými osobami
  • ako oceňovať jednotlivé druhy transakcií a akú metódu použiť
  • transferové oceňovanie služieb, výrobnej činnosti, výrobnej činnosti

KTO JE VÁŠ LEKTOR

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M. - advokát a odborný konzultant v oblasti transferového oceňovania. Pôsobil v popredných medzinárodných poradenských spoločnostiach a advokátskych kanceláriách na Slovensku. Téme daňového práva sa intenzívne venuje aj v rámci súčasnej advokátskej praxe. Je autorom odborných článkov a publikácií na tému transferového oceňovania a medzinárodného zdaňovania.

KEDY

12.11.2019

9:00 - 13:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove

Budova UniCentrum

(2. poschodie)

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 8.11.2019 do 15.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené