1_b.png

Úspešná žena v podnikaní

21_11 Úspešná žena v podnikaní_AP+RP BB (FB cover).jpg

 

V podnikaní majú ženy napriek svojim nesporným kvalitám stále menšie zastúpenie, hoci aj tu sa dominancia mužov postupne vytráca. Ukazuje sa, že ženy sú skvelými podnikateľkami. Potrebujú však iný prístup a možno viac podpory. Milé dámy, príďte načerpať inšpiráciu, nájsť motiváciu a získať nové kontakty pre vaše podnikanie.

ČO SA DOZVIETE

  • neformálne stretnutie v príjemnom prostredí na Kruháči
  • zistite, čo je dôležité pre štart a rozvoj vlastného podnikania
  • získajte inšpiráciu a nové kontakty pre váš biznis
  • podnikateľské výzvy ľahšie zdoláte vďaka sieti kontaktov

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Ľudmila Andrejková – zakladateľka projektu Jedinečné ženy, organizátorka konferencií na sebarozvoj, motiváciu a kvalitnejší život, lektorka zameraná na podporu a rozvoj podnikania, osobnostný rozvoj a motiváciu, zakladateľka stretnutí Jedinečných podnikavých žien.

KEDY

21.11.2019

16:30 – 18:30 hod.

KDE

Kruháč – coworking&startup centrum

B. Bartóka 20/A

979 01 Rimavská Sobota

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 18.11.2019 do 12.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU

Networking - podpora sieťovania, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.


PODMIENKY

Účastník musí byť:

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené