1_b.png

Chcete získať grant z komunitárneho programu Horizont 2020?

11.2.-Granty-Horizont-2020,-Mojmirovce-(FB-cover).jpg

Informačný seminár pre malých a stredných podnikateľov, na ktorom sa dozviete ako sa zapojiť do komunitárneho programu EÚ – Horizont 2020.

ČO SA DOZVIETE?

  • získate ucelený prehľad o komunitárnych programoch EÚ, konkrétne Horizont 2020;
  • sa dozviete, ktorý z programov je pre Váš podnikateľský nápad najvhodnejší;
  • poradíme akým najčastejším chybám je dobré sa vyvarovať;
  • môžete absolvovať individuálne konzultácie;
  • budete informovaný o forme podpory od SBA

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Kvetoslava Papanová (12 rokov skúseností v oblasti grantov) – externý hodnotiteľ Európskej komisie pre žiadosti o granty z Horizontu 2020, úspešne podané projekty v rámci SME -Instrument a Connectin Europe Facility

KEDY?
11.02.2019, 09:30 – 19:30 hod. (8 hodín + prestávky)

KDE?
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, 951 15 Mojmírovce 919

KONTAKT: Nitriansky kraj: npint_nr@npc.sk

Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli.

Tu si môžete stiahnuť plné znenie zvy 

 

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené