1_b.png

Strategický webdesign

13-14_9-Strategicky-webdizajn_PO-(FB-cover).jpg

 

Má váš e-shop slabý dopad na biznis? Zmenili ste firemnú či marketingovú stratégiu a potrebujete od svojho webu nový výkon, ako napríklad konečný predaj a váš aktuálny web tieto ciele nevie zabezpečiť? V ktorých strategických témach by ste mali mať jasno ak chcete, aby bol váš e-shop úspešný?

So skúseným lektorom si ukážete ako zadať tvorbu alebo redizajn e-shopu programátorskému a dizajnérskemu tímu tak, aby spĺňal všetky funkčné a estetické požiadavky a aby plnil svoju úlohu.

Keďže ide o interaktívny workshop, počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.

 

ČO SA DOZVIETE?

 • o redizajne a optimalizácii
 • aké sú časté chyby pri zadávaní webu
 • o cieľoch, obmedzeniach a smerovaní webu
 • o Kanovom modele, USP, značke
 • aké sú online a offline marketingové aktivity, trendy a nástroje
 • o cieľovkách, segmentoch, komunitách a fanúšikoch
 • čo je Value Proposition Canvas
 • o výbere vhodného dodávateľa
 • o tvorbe zadania, rozpočte, realizácii a procesoch

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Ing. Adrián Wengrín - lektor s niekoľkoročnými rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti online marketingu, tvorby biznis stratégií, platobných brán, e-commerce.

Je spoluzakladateľom online marketingovej agentúry Marketing Art, ktorú vedie od roku 2012. Svojim poradenstvom pomáha malým a stredným podnikom zo Slovenska získavať nových zákazníkov. Úspešne spolupracuje aj na projektoch s klientmi v zahraničí.

 

KEDY?

Dvojdňový seminár: 13.9. – 14.9.2021

9:00 – 13:15 hod

Podmienkou je účasť počas oboch dní

 

KDE?
Online

KONTAKT: npint_po@npc.sk

Ukončenie prihlasovania: 8.9.2021 alebo do naplnenia kapacity semináru


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné fyzicky podpísané listinné originály doručiť osobne alebo poštou na adresu, ktorú vám oznámi pracovník zaoberajúci sa vašou Žiadosťou.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email npint_po@npc.sk.

Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácia MSP, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli.


V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23.apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 13012013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1-6) (ďalej len „nariadenie CRII+“). Predmetné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ, t.j. dňa 24. apríla 2020.

Na základe nariadenia CRII+ došlo k úprave ustanovenia čl. 3 ods. 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17.12.2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1080/2006, ktorou sa doplnilo, že „podniky ktoré sú prijímateľmi podpory v súlade s dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci alebo s nariadeniam Komisie (EÚ) č. 1408/2013 a (EÚ) č. 717/2014, sa na účely tohto bodu nepovažujú za podniky v ťažkostiach“.

Toto nariadenie platí do odvolania.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené