1_b.png

Ste „konečný užívateľ výhod“? Otázky a odpovede z praxe

26_9 Ste „konečný užívateľ výhod“ Otázky a odpovede z praxe _RP_PO (FB cover).jpg

 

Povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod do Obchodného registra Slovenskej republiky má takmer každá obchodná spoločnosť. Je nevyhnutné splniť ju do 31.12.2019! Ak máte pochybnosti, príďte sa poradiť na náš seminár.

ČO SA DOZVIETE

  • čo znamená ťažko znejúci pojem „konečný užívateľ výhod“
  • prečo je potrebné vykonať zápis konečných užívateľov výhod do Obchodného registra Slovenskej republiky (OR SR)
  • kto má túto povinnosť, aké sú lehoty, sankcie, poplatky a súvisiace povinnosti
  • ako zrealizovať dodatočný zápis konečných užívateľov výhod do OR SR v prípade už existujúcich obchodných spoločností svojpomocne, cez elektronický občiansky preukaz s kvalifikovaným elektronickým podpisom

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

JUDr. Soňa Surmová, LL.M. (UniWien) – advokátka s viacročnou samostatnou advokátskou praxou. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť obchodného práva a oblasť práva duševného vlastníctva. Je zakladateľkou slovenského blogu o práve duševného vlastníctva ochransiznacku.sk, kde pravidelne publikuje články pre malých a stredných podnikateľov. Okrem advokátskej praxe sa venuje aj prednáškovej činnosti v uvedených právnych oblastiach.

KEDY

26.9.2019

9:00 - 13:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove

Budova UniCentrum

(2. poschodie)

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 24.9.2019 do 15.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.