1_b.png

Stanovte si cenu správne

20_7 Stanovte si cenu správne RP TT (FB cover).jpg

 

Koľko pýtať za výrobok a mať istotu, že to nebude veľa alebo málo? A ako stanoviť cenu pri handmade? Výnimočné podujatie, kde vás naučíme, ako sa úspešne popasovať s cenotvorbou. A navyše vám prinesieme úspešný podnikateľský príbeh ženy, ktorá sa podelí o svoje praktické skúsenosti s kalkuláciou a návodmi na úspešný predaj.

ČO SA DOZVIETE?

  • aká je moja cena a čo ju limituje
  • koľko pýtať za výrobok, aby som nešiel pod cenu 
  • kde tvorím hodnotu pre zákazníka
  • prečo je dôležité mať jasný biznis model
  • ako vytvoriť kalkuláciu produktu
  • cena ako vstup do finančného plánu
  • ako uspieť v mori handmade konkurencie
  • ako nápad na nový produkt môže byť aj v histórii vašej rodiny    

VAŠI LEKTORI BUDÚ

Ing. Juraj Kučera - venuje sa rozvoju obchodu, predaja a inováciám v strategickom riadení firiem. Pracoval na mnohých národných, medzinárodných a výskumných projektoch. Spoluautor niekoľkých publikácií. Majiteľ vinárstva a zakladateľ Inovačnej a kreatívnej agentúry.

Mgr. Lucia Klebercová – zakladateľka úspešnej slovenskej firmy v oblasti prírodnej kozmetiky Dulcia natural. Nadviazala na rodinnú tradíciu bylinkárstva a mastičkárstva, využila mnohé originálne, ale zabudnuté recepty prírodnej kozmetiky.

KEDY

20.7.2021

9:00 - 12:00 hod.

KDE

Online – Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 14.7.2021 do 13:00

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne. Adresu nájdete TU
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 odošlite na emaily príslušného regiónu uvedeného v sekcii KONTAKT nižšie

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná.

KONTAKT: Tím NPC Trnava: tt@npc.sk, 0948 067 340

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 2.4 Podpora stimulovania podnikateľov zo znevýhodnených sociálnych skupín. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky nad 3 roky od založenia podniku

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 2.4 Podpora stimulovania podnikateľov zo znevýhodnených sociálnych skupín Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci 2.3. Podpora rozvoja alternatívnych foriem podnikania, 1.6 Inkubačný program, 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre. 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené