1_b.png

Správna komunikácia úspech prináša

2_3 Správna komunikácia úspech prináša_AP KE (FB cover).jpg

 

Budúci podnikatelia, naučte sa správne komunikovať s obchodnými partnermi, klientmi či zamestnancami. Na workshope sa prostredníctvom video - prípadových štúdií dozviete kľúčové prvky o vlastnom štýle komunikácie, no hlavne to, aký komunikačný štýl zvoliť, aby mal úspech.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako komunikujete vy z hľadiska osobnostnej typológie + online test
  • ako komunikujú vaši obchodní partneri a aké kľúčové slová sú pre nich dôležité
  • ako spolupracovať v rámci tímu, napriek tomu, že sme všetci rozdielni
  • ako pochopiť druhú stranu a „jazyk iného kmeňa“?

VÁŠ LEKTOR JE

Mgr. Matúš Draganovský - pôsobí ako Learning Designer a tréner v rámci firemného vzdelávania soft-skills (mäkkých zručností). Zameriava sa na rozvoj ľudského potenciálu a silných stránok stredného a vyššieho manažmentu prostredníctvom dlhodobých vzdelávacích programov. Vedie co-create a design thinking workshopy, kde využíva skúsenosti z medzinárodných projektov a spoluprác.

KEDY

2. 3. 2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE

Creative industry Košice, n.o.

Kasárne / Kulturpark

Kukučínova 2

040 01 Košice

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Košice: ap.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 28. 2. 2020 do 12.00 hod


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.