1_b.png

Sociálny podnik - iný rozmer podnikania

12_11_Sociálny podnik - iný rozmer podnikania RP podujatie FB.jpg

 

Aktuálnou témou on – line podujatia bude získanie informácií o fungovaní alternatívnych foriem podnikania - sociálnych podnikoch.  

ČO SA DOZVIETE ?

 • v čom sa sociálny podnik odlišuje od štandardného podnikania
 • ako a kde sa registruje
 • môže byť sociálny podnik MVO, s.r.o. či akciová spoločnosť?
 • môžem si živnosť zmeniť na sociálny podnik?
 • výhody založenia sociálneho podniku
 • ako štát v súčasnosti podporuje fungovanie sociálnych podnikov
 • ako bude EÚ pomáhať sociálnym podnikom v nadchádzajúcom programovom období 
 • ako fungujú úspešné sociálne podniky v SR i vo svete – príklady, inšpirácia  
 • prečo sociálne podniky dokážu dobre zvládať ekonomické krízy

KTO JE VÁŠ LEKTOR? 

MSc. Michal Polák, PhD. študoval na London School of Economics a dlhodobo sa venuje oblasti sociálneho podnikania. V období  2016 – 2020 pracoval ako poradca ministrov MF SR a MPSVR SR pre oblasť sociálneho podnikania a finančných nástrojov. Bol vedúcim lídrom pracovnej skupiny pri tvorbe národnej legislatívy ku sociálnym podnikom. V súčasnosti pracuje v Slovak Investment Holding a.s. (SIH), kde má v kompetencii investičnú pomoc a správu portfólia investícií z prostriedkov EŠIF pre podporu sociálnej ekonomiky.     

KEDY?

12.11.2020, od 10:00 do 12:00 hod.

Ukončenie registrácie: 9.11.2020 do 15:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email podujatie@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná.

Kontakt: podujatie@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená a ich e-mailové adresy sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené