1_b.png

Social media stratégia pre vašu značku

21.05. Social media stratégia pre vašu značku_RP_BB(FB cover).jpg

 

Viete, kam kráča vaša značka v digitálnom svete? Sociálne média nie sú len sociálne siete. Vďaka reálnej interakcii s plátnom social media stratégie (vypisovanie, nalepovanie a premiestňovanie post-it nálepiek) získate odporúčania, pomôcky a návod na vytvorenie marketingovej stratégie.

DOZVIETE SA

  • čo je social media stratégia a prečo je potrebná pre vašu značku
  • z čoho sa skladá social media stratégia a návod na jej vytvorenie
  • definovanie kampane, publika a persón
  • ako nastaviť ciele a obsah reklamy
  • merať ciele a hodnotenie kampane

VÁŠ LEKTOR

Lukáš Franko je majiteľ digitálnej agentúry, ktorá sa riadi rovnicou 1+1=3. V agentúre tvoria udržateľný marketing (1), pridávajú agilné riadenie a rámce (1), kde výsledkom rovnice je skokový rast značky a jej hodnoty (3). Prepája dobrovoľníctvo a mladých ľudí s jeho podnikateľskou činnosťou, konzultuje, vedie workshopy, prednáša a organizuje stretnutia WordPress komunity. Jeho poslaním je inšpirovať druhých, aby robili to, čo ich baví, boli sami sebou a nechali si za to platiť.

KEDY

21.05.2019

13:00 - 17:00 hod.

KDE

Podnikateľský inkubátor

Rudohorská 33

974 11 Banská Bystrica

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 17.05.2019 do 14.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené