1_b.png

SHUFLIK – Od nápadu po patent

28.9.-SHUFLIK-–-Od-nápadu-po-patent_cover.jpg

 

Dvaja spolužiaci z vysokej školy dostali biznis nápad a rozbehli výrobu inovatívneho produktu, ktorý pomáha znížiť náklady gastro podnikom, chráni životné prostredie a klientom ponúka väčší gastronomický zážitok. Ako to však celé začalo a aká bola cesta od nápadu cez jeho realizáciu až po registrovanie patentu? Príďte si vypočuť inšpiratívny podnikateľský príbeh spoločnosti, ktorá je priekopníkom v oblasti obalových materiálov.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako sa zrodila myšlienka na vytvorenie SHUFLIKu
  • ako zrealizovať prieskum trhu a na jeho základe vytvoriť nový produkt a značku
  • ako registrovať ochrannú známku produktu
  • ako využiť služby SBA pre rast a rozvoj podniku

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Bc. Ivan Samko – inovátor, filantrop, CEO a zakladateľ úspešných spoločností. Okrem svojej rodiny a firiem sa angažuje v neziskovom sektore, kde cez svoje občianske združenie iniciuje projekty na podporu detí a lokálnej komunity.

KEDY

28.09.2022

16:00 – 18:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Nitra

Soda Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 25.09.2022 23:59 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne na adresu: Národné podnikateľské centrum Nitra, Soda Business Park, Novozámocká 67, 949 05 Nitra
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email: rp.nr@npc.sk

 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-maili po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk, adresa

 

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Prezentácie príkladov úspešnej podnikateľskej praxe, ako forma Informačných a popularizačných aktivít, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prezentácie príkladov úspešnej podnikateľskej praxe, ako forma Informačných a popularizačných aktivít, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené