1_b.png

Sebapoznanie v podnikaní

10_12 Sebapoznanie v podnikaní_AP+RP TN(FB cover).jpg

 

Poznať seba samého a svoje kvality je neoceniteľné aj v oblasti podnikania. Na seminári objasníme techniky, ktoré vám pomôžu objaviť vaše vnútorné bohatstvo. Okrem iného môžete nadobudnúť nové kontakty, načerpať inšpiráciu a nájsť motiváciu pre vaše podnikanie.

DOZVIETE SA

  • ako spoznať jednotlivé aspekty kvalít osobnosti
  • ako si osvojiť nástroje sebapoznania pre štart a rozvoj vlastného podnikania  
  • získate inšpiráciu a nové kontakty pre váš biznis

VÁŠ LEKTOR JE

Nikola Sedláčková – odborníčka na tréningy spoločenského protokolu a biznis etiketu vedie vlastnú firmu zameranú na poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov a prípravu eventov pre klientov. Má skúsenosti aj z akademickej sféry a riadenia európskej neziskovej organizácie.

KEDY

10. 12. 2019

16:00 – 19:00 hod.

KDE

Hotel Lipa***

Sládkovičova 20

972 01 Bojnice

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Trenčín: ap.tn@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 09.12.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 Rastový program, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.